Chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án “Đầu tư xây dựng Sân Golf, dịch vụ Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang”