Thông tin dự án đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án “Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu”.Cụ thể: 1. Mục tiêu đầu tư, mục tiêu hoạt động của dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu nhằm từng bước thực thiện Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội dành more

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 13/8/2021; Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 14/9/2021  và Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 về  việc Phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án trên là đấu thầu lựa more

Ngày 14/06/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng bệnh viện phục hồi chức năng Phúc Thượng” của Công ty TNHH Phúc Thượng Bắc Giang.   Chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1B5uBV-f99uNDyefrgZa-LkIC9mRe6Zzk/view?usp=sharing

Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu” của Công ty Cổ phần xây dựng 179.   Chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1psAchyp3dCmRKAE52HbwqE3WEq3SWsmv/view?usp=sharing

Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Sản xuất các sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ, cói và vật liệu tết bện” của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phú Sang.   Chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1yxXZ7OKvN597- more

Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại III” của Công ty TNHH Hà Trung Bắc Giang.   Chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1yz2sBbWxTZ3atHqtPwBSj9TbU7ANSz_o/view?usp=sharing