Liên hệ

Giám đốc SĐT Email
Phó Giám đốc SĐT Email
Trưởng phòng XTĐT SĐT Email
Trưởng phòng PTDN SĐT Email
Trưởng phòng TVHTĐT SĐT Email
Trưởng phòng HC SĐT Email
Website http://ipcbacgiang.com
Page Facebook fb.me/ipcbacgiang