Đội ngũ cán bộ

1. Lãnh đạo Trung tâm

1.1. Giám đốc: Đồng Anh Quân

http://xtdt.khdt.bgo.vn/sites/xtdt.khdt.bgo.vn/files/2015-12/tags/9_7.jpg

Điện thoại: 0904.109.996 - Email: quanda_ skhdt@bacgiang.gov.vn

 

1.2. Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Trung

http://xtdt.khdt.bgo.vn/sites/xtdt.khdt.bgo.vn/files/2015-12/tags/nguyen_xuan_trung_1.jpg

Điện thoại: 0945.103.108 - Email: trungnx_ skhdt@bacgiang.gov.vn

1.3. Phó Giám đốc: Ngô Tiến Thành

http://xtdt.khdt.bgo.vn/sites/xtdt.khdt.bgo.vn/files/2015-12/tags/9_11.jpg

Điện thoại: 0988.369.166 - Email: thanhnt_ skhdt@bacgiang.gov.vn

2. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN :

2.1. Phòng hành chính kế toán:

+ Trưởng phòng: Bùi Thị Mai

http://xtdt.khdt.bgo.vn/sites/xtdt.khdt.bgo.vn/files/2015-12/tags/9_3.jpg

Điện thoại: 0914.491.056 - Email: maibt_ skhdt@bacgiang.gov.vn

2.2.Phòng Xúc tiến đầu tư :

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại: 0888.339.898 - Email: cuongnm_ skhdt@bacgiang.gov.vn

2.3Phòng Phát triển doanh nghiệp

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thu Hạnh

Điện thoại: 0906.047.668 - Email: hanhnt119x@gmail.com

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 0911.008.009 - Email: huongxtdt@gmail.com

2.4.Phòng tư vấn đầu tư xây dựng và hỗ trợ đấu thầu:

+ Phụ trách phòng: Đoàn Văn Ninh

http://xtdt.khdt.bgo.vn/sites/xtdt.khdt.bgo.vn/files/2015-12/tags/9_6.jpg

Điện thoại: 0983.602.885 - Email: ninhdv_ skhdt@bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan