Đội ngũ cán bộ

1. Lãnh đạo Trung tâm

1.1. Giám đốc: Đồng Anh Quân

http://xtdt.khdt.bgo.vn/sites/xtdt.khdt.bgo.vn/files/2015-12/tags/9_7.jpg

Điện thoại: 0904.109.996 - Email: quanda_ skhdt@bacgiang.gov.vn

 

1.2. Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Trung

http://xtdt.khdt.bgo.vn/sites/xtdt.khdt.bgo.vn/files/2015-12/tags/nguyen_xuan_trung_1.jpg

Điện thoại: 0945.103.108 - Email: trungnx_ skhdt@bacgiang.gov.vn

 

2. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN :

2.1.Phòng Xúc tiến đầu tư :

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại : 0888.339.898 - Email : cuongnm_ skhdt@bacgiang.gov.vn

 

2.2.Phòng tư vấn đầu tư xây dựng và hỗ trợ đấu thầu:

+ Phụ trách phòng: Đoàn Văn Ninh

http://xtdt.khdt.bgo.vn/sites/xtdt.khdt.bgo.vn/files/2015-12/tags/9_6.jpg

Điện thoại : 0983.602.885 - Email : ninhdv_ skhdt@bacgiang.gov.vn

 

2.3 Phòng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp :

+ Trưởng phòng: Ngô Tiến Thành

http://xtdt.khdt.bgo.vn/sites/xtdt.khdt.bgo.vn/files/2015-12/tags/9_11.jpg

Điện thoại : 0988.369.166 - Email : thanhnt_ skhdt@bacgiang.gov.vn

 

2.4. Phòng hành chính kế toán:

+ Trưởng phòng: Bùi Thị Mai

http://xtdt.khdt.bgo.vn/sites/xtdt.khdt.bgo.vn/files/2015-12/tags/9_3.jpg

Điện thoại : 0914.491.056 - Email : maibt_ skhdt@bacgiang.gov.vn