Văn bản đầu tư

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu File gắn
1 17/2017/QĐ-TTg 11/07/2017 Về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
2 43/2017/QH14 11/07/2017 Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020
3 30/2017/QĐ-TTg 07/07/2017 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Chat với chúng tôi