Thông tin quy hoạch

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu Khu số 2, thành phố Bắc Giang -

Ngày 22/03/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc more

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Thế -

Ngày 15/03/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Thế more

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị Khu số 19, thuộc phân khu 2, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500) -

Ngày 15/03/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị Khu số 19, thuộc phân more

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Vị trí số 3 thuộc Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư dọc hai bên tuyến Đường tỉnh 295B -

Ngày 12/03/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Vị trí số 3 thuộc Quy hoạch more

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Neo mở rộng đến năm 2035, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/5.000) -

Ngày 08/03/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Neo mở rộng more

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 -

Ngày 06/03/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công more

Trang

Đăng kí nhận Thông tin quy hoạch