Thông tin quy hoạch

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Vị trí số 3 thuộc Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư dọc hai bên tuyến Đường tỉnh 295B -

Ngày 12/03/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Vị trí số 3 thuộc Quy hoạch more

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Neo mở rộng đến năm 2035, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/5.000) -

Ngày 08/03/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Neo mở rộng more

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 -

Ngày 06/03/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công more

Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Dân mở rộng, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5000) -

Ngày 27/02/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn more

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hiệp Hòa -

Ngày 07/03/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hiệp Hòa more

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lạng Giang -

Ngày 07/03/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lạng Giang more

Trang

Đăng kí nhận Thông tin quy hoạch