Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG
1. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ về công tác Xúc tiến đầu tư; Phát triển doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư xây dựng và Hỗ trợ đấu thầu.

2. Nhiệm vụ
2.1. Chủ trì tham mưu với Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ
a) Công tác xúc tiến đầu tư:
- Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư.
- Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; xây dựng và duy trì hoạt động của Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư.
- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức Xúc tiến đầu tư Trung ương tổ chức đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để xúc tiến thu hút đầu tư.
- Trực tiếp tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư về thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, đầu tư.

b) Công tác phát triển doanh nghiệp:
- Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về: Cơ chế chính sách của Nhà nước có liên quan đến doanh nghiệp; kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành trong doanh nghiệp.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự, quản trị đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
- Quản lý nguồn vốn tín dụng của Viện FES tại tỉnh Bắc Giang.

c) Công tác tư vấn đầu tư xây dựng và hỗ trợ đấu thầu:
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ về Đấu thầu và Đánh giá dự án đầu tư.
- Tư vấn xây dựng các công trình, dự án: hỗ trợ cho các nhà đầu tư, chủ đầu tư trong việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án, lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng, thiết kế phòng cháy chữa cháy…
- Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ mời thầu; Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
d) Công tác khác:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thường trực của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư của tỉnh: thưc hiện tư vấn lập hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư; đăng ký ưu đãi đầu tư; tư vấn lập hồ sơ xin giao hoặc thuê đất; hồ sơ các dự án…
- Tham gia tổ Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản (JAPAN DESK).

2.2. Tham gia, phối hợp với các phòng, đơn vị
- Phối hợp với các phòng Kinh tế đối ngoại thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.
- Phối hợp với phòng Đăng ký kinh doanh; phòng Doanh nghiệp, KTTT;TN trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đấu thầu theo quy định.
- Phối hợp với Văn phòng sở và các phòng liên quan thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính và các quy chế của cơ quan.
- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Các tin liên quan