Chức năng nhiệm vụ

- Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức sắp xếp và điều hành hoạt động của cơ quan bao gồm: Tổ chức bộ máy; biên chế; công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; thi đua - khen thưởng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Các tin liên quan