Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp”