Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 


  Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

  (MPI) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 1701/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Bộ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

  Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2022 của Bộ với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC nhằm xây dựng nền hành chính vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế và hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

  Theo kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra 06 nhiệm vụ CCHC trong năm 2022. Thứ nhất, cải cách thể chế. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Bộ tiếp tục tập trung hoàn thiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo hướng rõ rành, minh bạch, đồng bộ. Cụ thể, lập đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi) và các Nghị định, Thông tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. Tăng cường công tác kiểm tra VBQPPL do Bộ, ngành và địa phương ban hành có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

  Thứ hai, cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTTHC và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC, Kế hoạch rà soát TTHC năm 2022 của Bộ. Thứ ba, cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; thực hiện phân cấp; đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

  Thứ tư, cải cách chế độ công vụ. Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức năm 2022; tiếp tục tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan tới công tác tổ chức cán bộ để thay thế các quy chế, quy định đã ban hành trước đây nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ theo quy định mới của Chính phủ. Thứ năm, cải cách tài chính công. Tiếp tục thực hiện công khai ngân sách nhà nước trong các đơn vị nhằm phát huy dân chủ và mở rộng công khai, minh bạch trong chỉ ngân sách và sử dụng tài sản công.

  Thứ sáu, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nội bộ; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; ứng dụng CNTT phục vụ cơ quan nhà nước; phát triển hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm an toàn thông tin.

  Để triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022, Ban chỉ đạo CCHC của Bộ sẽ sát sao chỉ đạo, xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị; làm đầu mối xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực phục vụ công tác CCHC của Bộ. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC của Bộ có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch CCHC của các đơn vị được phân công thực hiện, báo cáo Ban chỉ đạo CCHC của Bộ.

  Theo Quyết định, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác cải cách thể chế trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Trung tâm Tin học chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, cụ thể là việc ứng dụng CNTT - truyền thông trong quy trình điều hành, xử lý công việc của Bộ. Các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra./.

                                                                                                                                                        Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Các tin liên quan