Hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ công nghệ cho DNNVV năm 2022

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước và giao chi tiết kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 tỉnh Bắc Giang.

Để kịp thời hỗ trợ cho DNNVV thực hiện chuyển đổi số năm 2022 và đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang hướng dẫn việc đăng ký hỗ trợ công nghệ cho DNNVV năm 2022, cụ thể như sau::

Đối tượng được hỗ trợ: Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh

Thời hạn và nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Đề nghị doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký trước ngày 31/3/2022 về Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang – 164 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

 Xem chi tiết văn bản TẠI ĐÂY

Các tin liên quan