Bắc Giang chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý đất đai

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc chấn chỉnh một số nội dung trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền

Để tiếp tục cải thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cần khẩn trương tư duy, nghiên cứu phương án chuẩn bị sẵn sàng việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện, thành phố; có văn bản hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo có được sản phẩm đầy đủ, chất lượng cao.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức làm việc với từng huyện, thành phố rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đối khớp giữa Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện điều chỉnh với phương án Quy hoạch tỉnh được duyệt. Việc thẩm định Quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố phải được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, phải có tiêu chuẩn rõ ràng, khắc phục bằng được tư duy “tùy tiện”, “đại khái” trong lập quy hoạch. Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021-2025, trình UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 02/2022.

Đối với công tác lập, thẩm định, quản lý chỉ tiêu sử dụng đất trong Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh, ngay sau khi Danh mục được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 5, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, rà soát kỹ, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý từng dự án nằm trong tất cả các Danh mục đã được HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; tổng diện tích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đã thực hiện từ đầu kỳ đến nay, diện tích đang thực hiện, diện tích còn lại, đảm bảo đối khớp với chỉ tiêu theo phương án Quy hoạch tỉnh đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để có biện pháp quản lý nghiêm, khoa học, hiệu quả.

Đối với việc thẩm định hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, gia hạn sử dụng đất cần có biện pháp cụ thể chuyên nghiệp hóa và nâng cao rõ rệt chất lượng thẩm định hồ sơ đất đai. Các hội nghị thẩm định hồ sơ đất đai  ngoài các thành phần khác có liên quan phải mời đại diện UBND các huyện, thành phố để xem xét, xác định rõ việc có hay không chồng lấn với dự án khác, diện tích, loại đất trong khu vực dự án. Người được giao chủ trì thẩm định hồ sơ đất đai phải tổ chức kiểm tra thực địa, được quyền yêu cầu các cơ quan có liên quan cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ việc thẩm định.

Đối với việc xử lý các vi phạm về đất đai tập trung cao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước mắt, chỉ đạo Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tập trung đôn đốc, kiểm tra các địa phương đảm bảo đến hết ngày 31/12/2021 tất cả các vi phạm về đất đai phát sinh sau ngày ban hành Chỉ thị số 19 phải được xử lý xong theo đúng Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh; trong năm 2022 cơ bản các vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh cần được xử lý.

Trước ngày 30/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phải tổ chức công bố công khai trên trang điện tử của UBND tỉnh danh sách (đã phát hiện và xử lý) các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng; cung cấp thông tin để công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai.

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố phải quan tâm, dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; có văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã tập trung cao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai VILG vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cập nhật thông tin về ngày giao đất thực địa đối với các dự án UBND tỉnh đã giao UBND huyện, thành phố tổ chức giao đất trên thực địa vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung quy định tại Điểm c, Mục 1 Chỉ thị này.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn lập sổ theo dõi riêng, thiết lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, không để xảy ra lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất nông nghiệp nằm ngoài chỉ giới thực hiện dự án đã thu hồi, bồi thường hoặc nhận chuyển nhượng nhưng không chuyển mục đích sử dụng đất và được UBND tỉnh giao cho UBND cấp xã quản lý tại các Quyết định giao đất, cho thuê đất…

                                                                                                                                                              Theo Bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan