Danh mục các Dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào tỉnh Bắc Giang năm 2019

Danh mục chi tiết (File đính kèm)

                                                                                                                                                                   Phòng XTĐT - TTXTĐT

Các tin liên quan