Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Ngày 04/8/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang.

Quyết định nêu trên công bố các danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp ở 02 cấp đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cụ thể:

- Cấp tỉnh: UBND tỉnh Bắc Giang đã công bố 24 thủ tục hành chính mới ban hành, 49 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, 47 thủ tục hành chính bãi bỏ, huỷ bỏ, hủy công khai thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó:

+ Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam: Có 22 thủ tục hành chính (TTHC) công bố mới, 30 TTHC bãi bỏ (Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

+ Lĩnh vực thành lập và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Có 22 thủ tục hành chính (TTHC) công bố mới; 49 TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 19 TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và 01 TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội (Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).      

- Cấp huyện: UBND tỉnh Bắc Giang đã công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế 05 TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

                                                                                                                                                              Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin liên quan