UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Đề án “Truyền thông về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2025”

Sau 06 năm thực hiện Nghị quyết số 73-NQ-TU ngày 06/5/2016 của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và gần 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 105-NQ/TU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025, nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực. Môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhiều cải thiện: Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị được quy hoạch, tập trung đầu tư, phát triển nhanh; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; các cấp chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc; tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức đối với người dân và doanh nghiệp được nâng lên...

Gần đây nhất, năm 2022, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Giang đat 72,80 điểm, vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, cao nhất từ trước đến; Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) và Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) của tỉnh duy trì nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Năng lực sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh được nâng lên rõ rệt. Những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đưa Bắc Giang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, đóng góp quan trọng vào kết quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh có vai trò quan trọng của các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí trong và ngoài tỉnh thực hiện tuyên truyền về công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua công tác truyền thông về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như: Các cơ quan báo chí của tỉnh mới thực hiện tốt vai trò là kênh thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; số lượng tin, bài tuyên truyền chuyên sâu về môi trường đầu tư, kinh doanh còn ít; một số đơn vị, địa phương phối hợp chưa tốt trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí; nhiều Cổng/Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương hoạt động chưa hiệu quả; công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa tỉnh với các cơ quan báo chí Trung ương về công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh còn hạn chế; công tác định hướng, thông tin báo chí có lúc, có nơi chưa kịp thời; một số bài viết về tỉnh ở trên một số báo, tạp chí phản ánh chưa thật sự khách quan, trung thực, chưa góp phần cổ vũ, động viên và định hướng dư luận theo hướng tích cực; một số cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng hình ảnh, số liệu, video đã cũ để xây dựng phóng sự, tài liệu tuyên truyền, do đó không phản ánh đúng thực tế1 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của tỉnh. Do đó, còn một số doanh nghiệp chưa nắm bắt kịp thời, đánh giá chưa thực sự chính xác, khách quan về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Trước thực trạng trên, nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục tồn tại, hạn chế đối với công tác thông tin, tuyên truyền nói chung và thông tin, tuyên truyền về môi trường đầu tư, kinh doanh nói riêng, đồng thời nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 105-NQ/TU và Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025; đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về môi trường đầu tư kinh doanh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền sâu, rộng về nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Giang trong việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đưa tỉnh Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; tiếp tục nâng vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang lên tầm cao mới, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Đề án “Truyền thông về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2025”.

Theo đó, nội dung tuyên truyền chính về các sáng kiến, giải pháp và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; các giải pháp nâng cao chỉ số PCI; quảng bá, giới thiệu tiềm năng định hướng phát triển, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh; kết quả phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp… dưới các hình thức như: Tuyên truyền trực quan bằng pano, aphich, băng zôn, bảng điện tử, khẩu hiệu tuyên truyền và phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, tờ rơi, tờ gấp hình thức phong phú, nhiều thứ tiếng như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…; Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; báo chí; Cổng Thông tin điện tử, mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube… của các đơn vị; Tổ chức các hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực của từng ngành, địa phương và trong các buổi tọa đàm gặp mặt donh nghiệp, doanh nhân…; Tham gia quảng bá, giới thiệu tại các hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, các hoạt động đối ngoại, phái đoàn công tác xúc tiên đầu tư của tỉnh ra nước ngoài và đoàn bên ngoài vào tỉnh. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Tổ chức các cuộc thi, chương trình đối thoại, tọa đàm…, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tương tác với tổ chức, cá nhân.

Các tin liên quan