Hiệp Hòa: 8 nhóm giải pháp nâng chỉ số cải cách hành chính

UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa thị trấn Bắc Lý.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa thị trấn Bắc Lý.

Năm 2022, chỉ số CCHC của huyện Hiệp Hòa đạt 84,28/100 điểm, xếp thứ 7/10 huyện, TP. Trong đó, bộ phận một cửa huyện xếp thứ 7/10, chuyển đổi số 6/10, tư pháp 5/10, nội vụ xếp thứ 3/10 huyện, TP.

Nhiều tiêu chí bị trừ điểm do không đạt chỉ tiêu kế hoạch, như: Tỷ lệ hồ sơ được gắn kết quả lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) chưa đạt 100%, tỷ lệ công chức bộ phận một cửa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt dưới 50%, việc thực hiện cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập chưa bảo đảm quy định; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3,4 chưa đạt 30%, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa đạt 10%.

Xác định rõ những nội dung còn tồn tại, hạn chế, các chỉ số của CCHC bị trừ điểm, năm 2023, UBND huyện đề ra 8 nhóm giải pháp để thực hiện. Cụ thể là:

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; thường xuyên kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân đối với công tác này.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân đến liên hệ giải quyết công việc.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân đến liên hệ giải quyết công việc.

Tăng cường chỉ đạo, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; bảo đảm 100% hồ sơ được gắn kết quả lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Nâng tỷ lệ hồ sơ cấp huyện, cấp xã tiếp nhận được giải quyết trước hạn và đúng hạn, đạt 100%.

Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa, phấn đấu có hơn 50% công chức tại bộ phận một cửa cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp tục tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước; tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; bảo đảm trên 80% văn bản đến được giao việc, lập hồ sơ xử lý trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản, 100% văn bản gửi đi dưới dạng điện tử có chữ ký số cá nhân. 

Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội năm 2023, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; không để cấp trên nhắc nhở, phê bình.

Nguồn: Báo Bắc Giang

Các tin liên quan