Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng bệnh viện phục hồi chức năng Phúc Thượng”