Tư vấn xây dựng - Đấu thầu

Ngày 03/4/2021 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tổ chức khóa đào tạo Đấu thầu cơ bản mới nhất theo luật đấu thầu số 43/2013/QH13 với hơn 60 học viên tham gia. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận more