Đội ngũ cán bộ

1. BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1.1. Giám đốc: Đồng Anh Quân

Điện thoại: 0904.109.996 - Email: quanda_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.2. Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Trung

Điện thoại: 0945.103.108 - Email: trungnx_skhdt@bacgiang.gov.vn

1.3. Phó Giám đốc: Ngô Tiến Thành

Điện thoại: 0988.369.166 - Email: thanhnt_skhdt@bacgiang.gov.vn

2. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN :

2.1.Phòng Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp

+ Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Cường

Điện thoại: 0888.339.898 - Email: cuongnm_skhdt@bacgiang.gov.vn

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Kiên 

Điện thoại: 0988521013 - Email: kiennv_skhdt@bacgiang.gov.vn

2.1. Phòng Dịch vụ tổng hợp

+ Phó trưởng phòng - Kế toán: Tạ Thị Hoa

Điện thoại: 0974.487.088 - Email: hoatt_skhdt@bacgiang.gov.vn

+ Phụ trách phòng tư vấn đầu tư xây dựng và hỗ trợ đấu thầu: Đoàn Văn Ninh

Điện thoại: 0983.602.885 - Email: ninhdv_skhdt@bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan