Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng bệnh viện phục hồi chức năng Phúc Thượng”

Ngày 14/06/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng bệnh viện phục hồi chức năng Phúc Thượng” của Công ty TNHH Phúc Thượng Bắc Giang.

 

Chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1B5uBV-f99uNDyefrgZa-LkIC9mRe6Zzk/view?u...

Các tin liên quan