Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại III”