Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Sản xuất các sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ, cói và vật liệu tết bện”