Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu”