Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nuôi trồng thủy sản của nhà đầu tư Trần Công Phương