DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2019-2025

Căn cứ Công văn số 1034/BNN-HTQT ngày 19/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2019 - 2025; UBND tỉnh Bắc Giang đề xuất các dự án kêu giọ đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Danh mục chi tiết (File đính kèm)

                                                                                                                                                                Phòng XTĐT - TTXTĐT

Các tin liên quan