Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 13/8/2021; Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 14/9/2021  và Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 về  việc Phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án trên là đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư. UBND tỉnh Bắc Giang giao UBND các huyện  có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo đúng quy định.

Xem chi tiết các Quyết định tại đây 

Các tin liên quan