Chấm dứt hoạt động dự án “xây dựng xưởng sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai” của Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương

Ngày 28/4/2021, Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-KCN về việc chấm dứt hoạt động dự án và số 32/QĐ-KCN về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án “xây dựng xưởng sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai” của Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương.

Chi tiết:

1. QĐ số 31: https://drive.google.com/file/d/1K9VjqxOXGcysCjKAMA0INYBdq5470BbN/view?u...

2. QĐ số 32: https://drive.google.com/file/d/1PQpUioIcxwJkYi_oS-BwkX1glqwZz7HU/view?u...

Các tin liên quan