Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất bếp ga, sang nạp khí đốt hóa lỏng” của Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương

Ngày 28/4/2021, Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-KCN về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và số 34/QĐ-KCN về việc thu hồi Quyết định chấp thuận đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất bếp ga, sang nạp khí đốt hóa lỏng” của Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương.

Chi tiết:

1. QĐ số 33: https://drive.google.com/file/d/1mS2OmHRu2Ix2THCCMAHkY0L2VteizwZa/view?u...

2. QĐ số 34: https://drive.google.com/file/d/1p_J8b5X_q_9z9vZJekKqdqdJI47ZWE66/view?u...

Các tin liên quan