06 ĐIỂM MỚI, NỔI BẬT CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

Sáng 18/1/2024, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai sửa đổi gồm 16 chương và 260 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025;

Luật Đất đai sau khi được tiếp thu đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật

Trong đó, Luật Đất đai sửa đổi có 6 điểm mới, nổi bật như sau:

(1) Từ ngày 01/01/2026, bảng giá đất sẽ được ban hành theo từng năm thay vì quy định 5 năm một lần (Luật Đất đai năm 2013). Bảng giá đất do UBND tỉnh có trách nhiệm trình HĐND quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong năm để bảo đảm bảng giá đất sẽ được cập nhật phù hợp với thực tế

(2) Quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, các dự án mà Nhà nước thu hồi trong trường hợp này phải là các dự án: (1) xây dựng công trình công cộng; (2) xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp; (3) các trường hợp khác, bao gồm nhiều nhóm tiêu chí như: nhà ở, khu sản xuất, phát triển quỹ đất, khoáng sản, công trình ngầm và các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu nhằm tăng thu ngân sách.

(3) Nới điều kiện cấp “Sổ đỏ” cho đất không có giấy tờ. Trước đây, tùy thuộc vào mốc thời gian sử dụng đất không có giấy tờ trước 01/7/2004 hay trước 01/7/2014 và hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 101 Luật Đất đai 2013. Thì nay chỉ áp dụng 01 mốc thời gian là trước 01/7/2014 và chỉ cần được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp thì sẽ được cấp “Sổ đỏ”.

(4) Chỉ được thu hồi đất khi đã bàn giao Nhà ở tái định cư, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất.

(5) Thỏa thuận QSDĐ để thực hiện dự án nhà ở, được thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở; được sử dụng quyền sử dụng đất đang có để thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với đất ở hoặc đất ở và đất khác

(6) Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa (trừ trường hợp tặng cho cho người thuộc hàng thừa kế) quá hạn mức giao đất thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa và được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Thanh Huyền./.

Các tin liên quan