Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh B

Qua hơn một năm thực hiện Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh đã tạo sự rõ ràng, công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thẩm định trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án.

Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND đã quy định việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án được thực hiện đồng thời với thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm giảm bớt các thủ tục cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đất đai, việc việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện khi đã xác định được Nhà đầu tư. Do đó, đối với những trường hợp khi thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án để xem xét hình thức lựa chọn nhà 2 đầu tư (đấu giá hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là chưa phù hợp do chưa có nhà đầu tư.

Để thống nhất thời điểm thẩm định nhu cầu sử dụng đất, trong quá trình sửa đổi Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất không thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời với thủ tục thẩm định chấp thuận chủ trương trương đầu tư, mà thực hiện thẩm định trước khi giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và đã được UBND tỉnh thông qua và ban hành tại Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022.

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã chấp thuận nhà đầu tư đối với một số dự án thương mại dịch vụ do chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và Luật Đầu tư. Việc triển khai đối với một số dự án được chấp thuận nhà đầu tư nhưng không có chủ trương đầu tư có một số khó khăn, vướng mắc do hiện nay Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan chưa có quy định thủ tục điều chỉnh dự án đối với các trường hợp được chấp thuận nhà đầu tư (không có chủ trương đầu tư). Do đó, cần sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư cho phù hợp với thực tế đối với trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, ngày 29/12/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang có hiệu lực từ 10/01/2023.

Trích yếu: 
 Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh
Loại văn bản: 
Quyết định
File gắn: 
https://ipcbacgiang.com/sites/default/files/202303/Vanban/1673334372185_qd_58.2022.qd-ubnd_sua_doi_quyet_dinh_35.2021.qd-ubnd.pdf
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 12 29, 2022
Lĩnh vực: 
Đầu tư
Cấp ban hành: 
Văn bản của Tỉnh