Môi trường đầu tư

Bắc Giang phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 -

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Giang năm 2019 more

Thế mạnh và sự khác biệt -

                       1. Về điều kiện tự nhiên Bắc Giang có vị trí địa lý thuận more

Tổng quan về Bắc Giang -

                             I: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1. Vị trí địa lý more

Trang

Đăng kí nhận Môi trường đầu tư