Kế hoạch Tuyển dụng lao động hợp đồng

Sau khi xem xét nhu cầu sử dụng lao động của các phòng chuyên môn, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2023, cụ thể như sau:

1. Mục đích, nguyên tắc, yêu cầu

Nhằm tuyển dụng bổ sung người làm việc là những người có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vị trí việc  làm cần tuyển dụng.

Công tác xét tuyển phải công khai, dân chủ, minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về lao động.

Việc tuyển dụng người làm việc phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc (hợp đồng) đã được phê duyệt và đúng cơ cấu, chỉ tiêu.

2. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng

2.1 Số lượng: 03 chỉ tiêu (01 Tư vấn hỗ trợ đấu thầu; 2 Tư vấn xây dựng).

2.2 Yêu cầu theo vị trí việc làm:

* Tư vấn hỗ trợ đấu thầu:

-Trình độ: Đại học

- Ngành hoặc chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính.

- Tin học, ngoại ngữ: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

* Vị trí Tư vấn xây dựng:

- Trình độ: Đại học

- Ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Kiến trúc, Điện, Cấp thoát nước.

- Tin học, ngoại ngữ: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Loại hợp đồng dự kiến ký kết

Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 29/12/2023 đến ngày 08/01/2024.

- Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp - số 164 Xương Giang, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

5. Chế độ lương, thưởng và đãi ngộ khác đối với người lao động

Theo quy định hiện hành.

6. Hình thức: Xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp, cụ thể:

- Xét hồ sơ: theo các tiêu chuẩn theo vị trí việc làm (tại Mục 2.2); điều kiện, tiêu chuẩn (tại Mục 4).

- Phỏng vấn trực tiếp: Hội đồng sẽ phỏng vấn trực tiếp kiến thức liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của vị trí tuyển dụng.

Chi tiết xem tại đây.