Tình hình thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

Tình hình thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

Thực hiện chương trình công tác tháng 9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021 với các nội dung như sau:

I. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang

1.1Tình hình thực hiện

- Các gói thầu xây lắp cơ bản đã hoàn thành.

- Giá trị khối lượng thực hiện 9 tháng đầu năm ước đạt 50,256 tỷ đồng; Lũy kế giá trị thực hiện từ đầu dự án đến nay đạt 502,190/542,790 tỷ đồng, tương đương 92%.

- Lũy kế bố trí kế hoạch vốn đến nay đạt 594,964 tỷ đồng; giá trị giải ngân 9 tháng đầu năm đạt 37,046 tỷ đồng; lũy kế giá trị giải ngân toàn dự án 411,577 tỷ đồng, tương đương 69,18%.

- Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án.

1.2. Khó khăn, vướng mắc

Bộ Tài chính chưa làm việc với Ngân hàng phát triển Châu Á để gia hạn thời gian đóng khoản vay do chờ Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án.

1.3. Nhận xét đánh giá

- Tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp của dự án cơ bản đã đảm bảo;

- Việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án chậm khoảng 20 ngày so với kế hoạch do tiếp tục nghiên cứu phương án thiết kế đảm bảo kết nối liên thông cầu Á Lữ với đê tả và đê hữu sông thương và phương án tổng thể kết nối khu vực phía Tây với khu vực trung tâm của thành phố thông qua công trình Cầu Á Lữ.

1.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

- UBND thành phố Bắc Giang phối hợp, bám sát Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng phát triển Châu Á xem xét gia hạn ngày đóng khoản vay đến ngày 30/6/2023.

- Phê duyệt thiết kế BVTC-DT hạng mục cầu Á Lữ và đường dẫn phía Tây thành phố Bắc Giang; tổ chức triển khai công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công công trình.

2. Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (WB8) tỉnh Bắc Giang

2.1. Tình hình thực hiện dự án

a. Thủ tục pháp lý

- Đã điều chỉnh bổ sung thiết kế BVTC-DT một số hạng mục công trình của 04 hồ Lục Nam; đang thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế BVTC-DT một số hạng mục công trình của 07 hồ còn lại.

b. Công tác GPMB

- Huyện Lục Ngạn đang lập phương án GPMB hồ Đồng Man và hồ Bầu Lầy.

- Huyện Lục Nam (04 hồ: Khe Cát, Khe Ráy, Ba Bãi, Chùa Ông) đang trình phê duyệt giá để làm căn cứ lập phương án chi tiết.

- Huyện Yên Thế đã trình phương án GPMB ngày 31/8/2021 (02 hồ: hồ Chồng Chềnh, hồ Chín Suối).

c. Công tác thi công:

Đang triển khai thi công 11/11 công trình, một số hạng mục bị chậm tiến độ: Đập phụ số 03 và nhà quản lý hồ Bầu Lầy, nhà quản lý hồ Đồng Man. Một số hồ nguy cơ cao chậm tiến độ so với kế hoạch gồm: hồ Chùa Ông, Ba Bãi, Khe Cát do đến nay vẫn chưa GPMB.

d. Tổng giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm là 80,5 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án là 127,5/175 tỷ đồng đạt 72,8%.

đ. Giá trị giải ngân 9 tháng đầu năm 2021 là 44,383/67,590 tỷ đồng, đạt 65,6%; lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 103,995 tỷ đồng.

2.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

* Khó khăn, vướng mắc:

- Công tác GPMB: Tiến độ thực hiện công tác GPMB của các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế chậm.

- Công tác thi công: Mực nước hồ lên cao đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

* Nguyên nhân:

- Công tác GPMB:

+ Chủ đầu tư chậm trễ trong việc triển khai trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

+ UBND các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế chưa tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB.

- Công tác thi công: Tiến độ thi công các hồ chậm do ảnh hưởng của tiến độ GPMB, thời tiết mùa mưa và tình hình dịch Covid-19.

2.3. Nhận xét, đánh giá

- Theo kế hoạch hoàn thành công tác GPMB trong tháng 8/2021, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành (chậm so với kế hoạch 01 tháng). Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư và UBND các huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Yên Thế.

- Công tác thi công: Tiến độ thi công một số hạng mục chậm khoảng 01 tháng so với kế hoạch. Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư.

2.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

- Chỉ đạo UBND các huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Yên Thế tập trung thực hiện GPMB bàn giao cho chủ đầu tư trong tháng 9/2021.

- Yêu cầu Chủ đầu tư đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu thi công công trình đảm bảo hoàn thành các hồ chứa trong tháng 11/2021.

3. Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT289 đoạn Chũ - Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

3.1. Tình hình thực hiện dự án

- Đã thi công hoàn thành giai đoạn 1 đoạn từ Km0-Km5+500; được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 09/9/2021.

- Tổng giá trị thực hiện lũy kế từ đầu dự án 167,5/214 tỷ đồng (đạt 78%). Đã giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án 98,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh 34,6 tỷ đồng, đã giải ngân 29,16/34,6 tỷ đồng.

3.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

* Khó khăn vướng mắc: Nguồn vốn bố trí còn thiếu khoảng 68 tỷ đồng.

3.3. Nhận xét, đánh giá

Dự án triển khai giai đoạn 1 đúng kế hoạch.

3.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

Trình HĐND tỉnh quyết định dừng thực hiện giai đoạn 2 của dự án và thực hiện quyết toán dự án.

4. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường gom bên phải tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn từ cầu vượt QL37 đến cầu vượt QL17, tỉnh Bắc Giang

4.1. Tình hình thực hiện dự án

- Công tác GPMB: Đã hoàn thành.

- Công tác thi công: Đã thi công cơ bản hoàn thành, còn lại hộ nan tôn lượn sóng nhánh 2 nút giao QL37.

- Giá trị khối lượng thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 120,34 tỷ đồng; lũy kế giá trị thực hiện từ đầu dự án đến nay đạt đạt 142,59 tỷ đồng. Giá trị giải ngân 9 tháng đầu năm đạt 74,293 tỷ đồng, lũy kế từ đầu dự án đạt 120,173/152,6 tỷ đồng.

4.2. Khó khăn, vướng mắc: Không.

4.3. Nhận xét, đánh giá

Dự án triển khai đảm bảo kế hoạch.

4.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021: Hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện quyết toán dự án.

5. Dự án Đầu tư xây dựng cầu Chũ trên ĐT289 kéo dài huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

5.1. Tình hình thực hiện dự án

- Công tác GPMB: Đã hoàn thành.

- Công tác thi công: Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 09/9/2021.

- Tổng giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm là 163,76 tỷ đồng; lũy kế giá trị thực hiện dự án là 177,11; lũy kế giải ngân từ đầu dự án là 110,6/110,6 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch vốn giao).

5.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

* Khó khăn vướng mắc: Không.

5.3. Nhận xét, đánh giá

Tiến độ thực hiện dự án nhanh hơn so với kế hoạch khoảng 9 tháng.

6. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường gom bên trái tuyến QL1 đoạn từ nút giao QL31 đến nút giao Hùng Vương và cải tạo nút giao Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

6.1. Tình hình thực hiện dự án

- Công tác GPMB: Phần đường gom đã hoàn thành 2,65/2,67Km; hiện tại còn vướng mắc 06 mộ với chiều dài tuyến 20m.

- Công tác thi công: Đã cơ bản hoàn thành còn lại 20m chiều dài tuyến vướng mộ chưa thi công.

- Giá trị khối lượng thực hiện 9 tháng đầu năm là 45,76 tỷ đồng; lũy kế từ giá trị hoàn thành dự án 68,77 tỷ đồng; giá trị giải ngân 9 tháng đầu năm 28,035 đồng, lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 62,228/80,3 tỷ đồng.

- Đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án (mở rộng công trình cầu Hùng Vương mỗi bên 4m và điều chỉnh nhánh nút giao).

6.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

* Khó khăn vướng mắc: Còn vướng mắc 06 ngôi mộ chưa di chuyển, trong đó có 04 ngôi mộ nằm trong phạm vi mặt đường;

* Nguyên nhân: UBND thành phố chưa quyết liệt giải quyết dứt điểm vướng mắc đối với 06 ngôi mộ.

6.3. Nhận xét, đánh giá

- Công tác GPMB: Theo nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tồn tại của dự án tại kỳ kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021, UBND thành phố phải hoàn thành công tác GPMB của dự án trong tháng 7/2021. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành GPMB dự án. Trách nhiệm thuộc về UBND thành phố.

6.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

- Công tác GPMB: UBND thành phố tập trung thực hiện công tác GPMB đáp ứng kế hoạch, tiến độ bàn giao xong phạm vi vướng mắc cho Ban QLDA trước 05/10/2021 (theo Thông báo kết luận số 382/TB-UBND ngày 17/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Hoàn thành toàn bộ phần khối lượng công trình theo dự án được phê duyệt trước khi điều chỉnh, bổ sung.

- Thực hiện điều chỉnh dự án: Lập thiết kế BVTC-DT, lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công công trình đối với hạng mục bổ sung trong tháng 12/2021.

7. Đường nối từ QL37 – QL17 – ĐT292 (đoạn từ Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang), tỉnh Bắc Giang:

7.1. Tình hình thực hiện

* Công tác GPMB:

- Huyện Việt Yên: Đã bàn giao mặt bằng 6,9/7,2Km;

- Huyện Tân Yên: Đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB xong xã Ngọc Thiện và xã Ngọc Lý được 57/102 hộ;

- Huyện Lạng Giang: Đã phê duyệt phương án và đang chi trả tiền được 110/113, còn 03 hộ chưa nhận tiền do thắc mắc về diện tích đền bù; bàn giao mặt bằng được 0,9/2Km.

* Công tác thi công: Khởi công ngày 28/8/2021.

* Tổng giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm là 51,23 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án là 53,38/678 tỷ đồng. Giá trị giải ngân 9 tháng đầu năm là 80/80 tỷ đồng; lũy kế giải ngân từ đầu dự án là 81,1/81,1 tỷ đồng.

7.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

* Khó khăn, vướng mắc: Chờ Nhân dân thu hoạch lúa xong thì triển khai thi công.

7.3. Nhận xét, đánh giá

Công trình đã khởi công 28/8/2021, tiến độ thực hiện dự án đáp ứng được yêu cầu kế hoạch.

7.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

- Công tác GPMB: UBND các huyện Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang tiếp tục triển khai thực hiện công tác GPMB.

- Công tác thi công: Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu triển khai thi công trình ngay sau khi thu hoạch lúa; đảm bảo cơ bản hoàn thành nền đường, hệ thống thoát nước ngang, kết cấu phần dưới 02 cầu (cầu Lái Nghiên, cầu Nghĩa Trung) và kết cấu phần dưới cầu vượt Sông Thương.

8. Cải tạo, nâng cấp ĐT 298 (đoạn từ Đình Nẻo đi Việt Yên)

8.1. Tình hình thực hiện         

* Công tác GPMB:

- Huyện Tân Yên: Đã cơ bản hoàn thành hiện đang thực hiện dịch chuyển hệ thống đèn chiếu sáng.

- Huyện Việt Yên: Thực hiện xong giải tỏa hành lang ATGT; đã có thông báo thu hồi đất 04/04 xã với diện tích 10,61 ha.

* Công tác thi công:

- Gói thầu số 07 (đoạn Km0+00-Km10+500): Đã thi công hoàn thiện nền đường, móng CPĐD loại 2 được 1,5/10,5Km (phía bên phải tuyến); thi công rãnh dọc B60 được 250/8.682m.

- Gói thầu số 08 (đoạn Km10+500-Km18+00): Đã thi công hoàn thiện nền đường, móng CPĐD loại 2 được 1,1/7,5Km (phía phải tuyến); thi công rãnh dọc B60 được 200/8.825m. Hạng mục cầu đã thi công xong bãi đúc dầm, đang thi công bệ đúc dầm.

* Giá trị thực hiện: Tổng giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm là 15,68 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án là 17,32/277,83 tỷ đồng. Giá trị giải ngân từ đầu năm đến nay đạt 63,38 tỷ đồng (đạt 70% so với kế hoạch giao trong năm); lũy kế từ đầu dự án đạt 64,13/90,75 tỷ đồng.

8.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

* Khó khăn, vướng mắc:

- Công tác GPMB huyện Tân Yên: Vướng công trình công viễn thông, điện lực, điện chiếu sáng, đường ống nước sạch.

- Công tác GPMB huyện Việt Yên: Công tác GPMB công trình công còn chậm.

8.3. Nhận xét, đánh giá

- Công tác GPMB: Theo kế hoạch dự kiến, công tác GPMB hoàn thành trong tháng 9/2021. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ GPMB còn chậm. Trách nhiệm thuộc UBND các các huyện Tân Yên, Việt Yên.

- Công tác thi công: Tiến độ dự án đáp ứng được yêu cầu.

8.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

- Công tác GPMB: UBND các huyện Việt Yên, Tân Yên tập trung thực hiện xong trong tháng 10/2021.

- Công tác thi công: Cơ bản hoàn thành nền đường, hệ thống rãnh dọc, cống ngang và cầu Sim trong quý IV/2021. Phấn đầu hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật đường trước Tết Nguyên đán.

9. Đường nối QL 37–QL 17-Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang:

9.1. Tình hình thực hiện

* Công tác GPMB:

- Huyện Việt Yên: Đã phê duyệt phương án GPMB tổng thể, giá trị 11,1 tỷ đồng; đã chi trả tiền bồi thường được 61/170 hộ dân.

- Huyện Tân Yên: Đã phê duyệt phương án GPMB tổng thể đợt 1 với giá trị 45 tỷ đồng.

- Huyện Yên Thế: Đã phê duyệt phương án GPMB tổng thể của 5 xã (Tân Sỏi, An Thượng, Tiến Thắng, Tam Tiến và Canh Nậu) với giá trị 121,7 tỷ đồng.

* Thực hiện dự án: Đang thẩm định thiết kế BVTC-DT đoạn tuyến nhánh ĐT294; đang thực hiện thiết kế BVTC-DT tuyến chính.

* Giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm là 25,1 tỷ đồng; lũy kế giá trị thực hiện từ đầu dự án đến nay đạt 25,5 tỷ đồng; lũy kế số vốn đã bố trí cho dự án từ đầu dự án 340,8 tỷ đồng; giá trị giải ngân 9 tháng đầu năm đạt 193,7 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án đạt 194,5 tỷ đồng (trong đó chuyển tiền GPMB cho UBND các huyện là 162,7 tỷ đồng).

9.2. Khó khăn, vướng mắc

Do công tác dồn điền đổi thửa làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất nên công tác quy chủ gặp nhiều khó khăn. Bản đồ địa chính của một số xã chưa được chỉnh lý, một số hộ dân có đất trên hành lang được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến khó khăn trong công tác bồi thường hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng.

9.3. Nhận xét, đánh giá

- Công tác thiết kế BVTC-DT: Cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

- Công tác GPMB: Hiện nay các huyện đang triển khai GPMB cơ bản đảm bảo kế hoạch, tiến độ chung của dự án.

9.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

- UBND các huyện Việt Yên, Tân Yên, Yên Thế bàn giao mặt bằng trong tháng 10/2021.

- Hoàn thành phê duyệt thiết kế BVTC-DT trong tháng 9/2021.

- Lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công trong tháng 11/2021.

10. Xây dựng đường và cầu kết nối huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ QL37 đến cầu Hòa Sơn):

10.1. Tình hình thực hiện

- Công tác GPMB: Đã phê duyệt phương án GPMB tổng thể với giá trị 59 tỷ đồng; đang thực hiện phê duyệt phương án bồi thường GPMB 04/06 xã (trừ thị trấn Thắng, xã Hoà Sơn); đã phê duyệt và chi trả tiền đền bù GPMB 01 xã với chi phí 1,6 tỷ đồng (được 0,82/21,6ha).

- Khởi công công trình ngày 01/9/2021.

- Giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm là: 44,268 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án là 44,268/543 tỷ đồng. Lũy kế giá trị giải ngân 9 tháng đầu năm đạt 46,89 tỷ đồng (đạt 92,3% so với kế hoạch giao trong năm); lũy kế từ đầu dự án đạt 47,69/50,8 tỷ đồng.

10.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

* Khó khăn, vướng mắc: Không

10.3. Nhận xét, đánh giá

Dự án triển khai đáp ứng yêu cầu.

10.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

- Thi công gói thầu số 8 đạt 2,0/4,0 Km, gói thầu số 9 đạt 1,2/6,0 Km.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu số 10 trong tháng 10/2021.

11. Xây dựng đường và cầu Hà Bắc 2, nối tuyến nhánh 02 đường Vành đai IV với khu công nghiệp Yên Phong và QL18, tỉnh Bắc Ninh

11.1. Tình hình thực hiện

- Công tác GPMB:

+ UBND huyện Việt Yên đã phê duyệt phương án GPMB tổng thể; đã chi trả (đợt 1) được 41/79 hộ với diện tích 2,97/4,46 ha, số tiền là 5,7/7,4 tỷ đồng.

+ UBND huyện Hiệp Hoà: Hoàn thành trích lục bản đồ địa chính thửa đất; quy chủ, kiểm đếm, thông báo thu hồi đất diện tích 11.563,4m2.

- Đang thực hiện khảo sát thiết kế BVTC-DT.

- Giá trị khối lượng thực hiện dự án 9 tháng đầu năm đạt 11,16 đồng; lũy kế giá trị thực hiện từ đầu dự án đến nay đạt 11,16 tỷ đồng. Lũy kế giá trị giải ngân 9 tháng đạt 14,269 tỷ đồng (đạt 48% so với kế hoạch giao trong năm); lũy kế từ đầu dự án đạt 14,269/31 tỷ đồng.

11.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

* Khó khăn, vướng mắc: Do tình hình dịch Covid-19 ở địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp nên đơn vị tư vấn thực hiện thiết kế BVTC-DT chậm.

11.3. Nhận xét đánh giá

- Công tác GPMB: Đã hoàn thành theo đúng kế hoạch trong tháng 7/2021.

11.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

- Hoàn thành GPMB, bàn giao trong tháng 10/2021;

- Hoàn thành phê duyệt thiết kế BVTC-DT trước 30/9/2021;

- Lựa chọn xong nhà thầu xây lắp và khởi công trong tháng 11/2021.

12. Cải tạo, nâng cấp ĐT 291 trên địa bàn huyện Sơn Động:

12.1. Tình hình thực hiện

 - Công tác GPMB: Đã hoàn thành kiểm đếm 03/03 xã; công khai niêm yết phương án GPMB đoạn từ Km10 – Km14; bàn giao mặt bằng được 3/16,3Km

- Khởi công gói thầu số 09 ngày 31/8/2021; đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu số 08a và 08b.

- Giá trị khối lượng thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 10,6 tỷ đồng; lũy kế giá trị thực hiện từ đầu dự án đến nay đạt 12,4 tỷ đồng; lũy kế giá trị giải ngân từ đầu năm đạt 19,2 tỷ đồng (đạt 96% so với kế hoạch giao trong năm); lũy kế từ đầu dự án đạt 19,9/20,75 tỷ đồng.

12.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

* Khó khăn, vướng mắc: Không.

12.3. Nhận xét, đánh giá

- Công tác GPMB chậm so với kế hoạch 14 ngày.

- Lựa chọn nhà thầu, khởi công đúng kế hoạch trong tháng 8/2021.

12.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

- UBND huyện Sơn Động thực hiện công tác GPMB xong trong tháng 10/2021.

- Khởi công gói thầu số 08a, 08b trong tháng 9/2021.

13. Xây dựng mới trạm bơm cống Chản

13.1. Tình hình thực hiện

- Công tác GPMB: Ban QLDA đã bàn giao xong cọc GPMB cho huyện.

- Đã lựa chọn xong nhà thầu khảo sát lập thiết kế BVTC-DT.

- Giá trị khối lượng thực hiện dự án 9 tháng đầu năm ước đạt 2,433 tỷ đồng; lũy kế giá trị thực hiện từ đầu dự án đến nay đạt 2,433 tỷ đồng. Giá trị giải ngân 9 tháng đầu năm đạt 6,077 tỷ đồng (đạt 23% so với kế hoạch giao trong năm); lũy kế từ đầu dự án đạt 6,077 tỷ đồng.

13.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

* Khó khăn, vướng mắc

- Ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19-19 nên khó khăn cho đơn vị tư vấn triển khai thực hiện công tác khảo sát lập thiết kế BVTC-DT.

- Công tác GPMB: Ngày 14/7/2021, Ban QLDA đã bàn giao cọc GPMB cho UBND huyện Lục Nam (UBND huyện giao cho UBND xã Yên Sơn nhận) nhưng đến ngày 30/8/2021, Ban QLDA phải bàn giao lại cọc GPMB lần 2 do UBND huyện giao cho Trung tâm phát triển Quỹ đất và CCN nhận.

* Nguyên nhân:

  - Công tác GPMB: UBND huyện Lục Nam chưa tập trung thực hiện công tác GPMB, quá trình chỉ đạo, phân công đơn vị thực hiện công tác GPMB chưa phù hợp.

13.3. Nhận xét đánh giá

- Công tác GPMB chậm khoảng 01 tháng so với kế hoạch.

- Công tác lựa chọn nhà thầu khảo sát lập thiết kế BVTC-DT: Hoàn thành 31/8/2021 (đáp ứng kế hoạch tiến độ đề ra);

13.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

- UBND huyện tập trung thực hiện công tác GPMB đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 12/2021.

- Công tác khảo sát thiết kế BVTC-DT: Hoàn thành phê thiết kế BVTC-DT trong tháng 11/2021;

- Lựa chọn xong nhà thầu và khởi công công trình trong tháng 12/2021.

14. Dự án Khối nhà trung tâm, khối nhà chuyên khoa đặc thù, khoa truyền nhiễm và các hạng mục phụ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

14.1. Tình hình thực hiện dự án

* Thủ tục pháp lý: Đã lựa chọn xong nhà thầu thi công Gói thầu số 15.

* Công tác thi công:

- Khối nhà trung tâm (15 tầng): Đang tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Khối nhà Khoa truyền nhiễm (5 tầng): Đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Đã hoàn thành thi công xây dựng hạng mục nhà khí y tế, bể chứa nước PCCC và các hạng mục khác

* Giá trị thực hiện: Giá trị thực hiện gói thầu thi công 9 tháng đầu năm đạt 330,824 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án là 601,155/613,6 tỷ đồng, tỷ lệ đạt 97,96%.

* Giá trị giải ngân: 9 tháng đầu năm 127,872 /188,1 tỷ đồng đạt 67,96% vốn kế hoạch năm; giá trị giải ngân từ đầu dự án đạt 565,264/625,5 tỷ đồng.

14.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

* Khó khăn, vướng mắc: Bệnh viện chưa bàn giao được mặt bằng thi công khối nhà 7 tầng cho chủ đầu tư theo kế hoạch.

* Nguyên nhân:

Theo kế hoạch việc sắp xếp, di chuyển các khoa phòng của Bệnh viện tại vị trí xây dựng chuyển sang khối nhà 15 tầng, trong khi khối nhà 15 tầng chưa thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa công trình vào sử dụng (thẩm quyền của Bộ Xây dựng).

14.3. Nhận xét đánh giá

Tiến độ khởi công xây dựng gói thầu số 15 chậm 02 tháng.

14.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021

- Nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa khối nhà 15 tầng vào sử dụng trong tháng 9/2021 (Bộ Xây dựng đã ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện công tác nghiệm thu công trình). 

- Khởi công gói thầu số 15 trong tháng 10/2021.

II. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP

1. Dự án Xây dựng ĐT289 kéo dài (đoạn từ thị trấn Chũ đi Đồng Đỉnh, nối QL31 với ĐT293); đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài; hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang

1.1. Tiến độ thực hiện:

a) Dự án BT:

- Hạng mục công trình ĐT.289 kéo dài: Đã thi công hoàn thành;

- Hạng mục đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài: Thi công cơ bản hoàn thành, còn lại sơn vạch kẻ đường và rãnh tam giác.

-

* Giá trị khối lượng thực hiện: Giá trị khối lượng thực hiện trong 9 tháng đầu năm đạt 181 tỷ đồng. Tổng giá trị dự án hoàn thành từ đầu dự án đạt 564/769,9 tỷ đồng (tương đương 73,2% giá trị hợp đồng).

b) Dự án đối ứng (dự án khác):

* Công tác GPMB: Đã phê duyệt 12 phương án và chi trả được là 27,86/41,88ha; di dời được 587/700 ngôi mộ; bàn giao được 26,38/41,88 ha cho Nhà đầu tư để thi công.

* Công tác thi công: Đang tiến hành san lấp mặt bằng, đào đất không thích hợp và đắp nền đường.

* Giá trị khối lượng thực hiện đạt 132,9/587 tỷ đồng (tương đương 22,6% giá trị dự án đối ứng).

* Công tác thanh toán dự án BT: Đang thực hiện giao đất thanh toán đợt 1 cho Nhà đầu tư.

1.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân:

* Khó khăn, vướng mắc:

- Dự án BT: Công tác GPMB và thi công hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B chậm khoảng 12 tháng.

- Dự án đối ứng: Tiến độ GPMB chậm 03 tháng so với yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

* Nguyên nhân:

a) Dự án BT:

- Công tác GPMB hạng mục tiêu thoát nước và giao thông Khu A, B của UBND thành phố Bắc Giang còn chậm, kéo dài do các hộ dân thắc mắc về đơn giá bồi thường.

  • Công tác thi công Hạng mục tiêu thoát nước và giao thông khu A, B chậm do công tác GPMB bàn giao chậm 12 tháng.

b) Dự án đối ứng: Các hộ dân chưa đồng thuận với phương án GPMB.

1.3. Nhận xét, đánh giá:

- Nhà đầu tư mới quan tâm đến việc tổ chức thi công các hạng mục của Dự án để đảm bảo yêu cầu tiến độ theo kế hoạch, chưa quan tâm thực hiện các thủ tục có liên quan như: Trình thẩm định, phê duyệt tổng dự toán công trình; chậm  ký kết Phụ lục hợp đồng dự án. Trách nhiệm thuộc về Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh trong việc đôn đốc, thực hiện hợp đồng dự án và Nhà đầu tư trong việc tổ chức thực hiện.

- Công tác giải phóng mặt bằng hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B của dự án chậm khoảng 12 tháng do trong quá trình thực hiện dự án nhiều lần phải điều chỉnh bổ sung theo yêu cầu của Nhân dân địa phương, do điều chỉnh quy hoạch thành phố Bắc Giang, đồng thời UBND thành phố chưa quyết liệt GPMB đối với 11 hộ dân còn lại. Trách nhiệm thuộc về UBND thành phố Bắc Giang.

1.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021:

a) Dự án BT:

- Hoàn thành GPMB hạng mục hệ thống tiêu thoát nước và giao thông Khu A, B để bàn giao cho Nhà đầu tư thi công trong tháng 10/2021;

- Xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng.

b) Dự án đối ứng: Thực hiện công tác giao đất và thanh toán đợt 1 cho Nhà đầu tư thực hiện thi công dự án khác.

2. Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT292 huyện Lạng Giang

2.1. Tình hình thực hiện dự án:

a) Dự án BT:

* Công tác bồi thường GPMB:

- Đến nay chủ yếu còn GPMB đất ở và công trình công, việc triển khai chậm so với kế hoạch và yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

* Công tác thi công: Hạng mục cầu cơ bản đảm bảo so với kế hoạch, hạng mục đường chậm so với kế hoạch khoảng 2 tháng.

* Giá trị khối lượng thực hiện: Giá trị khối lượng thực hiện dự án ước đạt 35,375/165,803 tỷ đồng (đạt 21,34% giá trị dự án BT), trong đó chi phí xây lắp là 29,30 tỷ đồng, chi phí khác 3,985 tỷ đồng; GPMB đạt 2,1 tỷ đồng.

b) Dự án đối ứng dự án BT:

* Thủ tục pháp lý: Nhà đầu tư đang trình Sở Xây dựng thẩm định dự án, đang hoàn thiện công tác lập đánh giá tác động môi trường để trình thẩm định.

2.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân:

- Công tác GPMB: Công tác GPMB đất thổ cư chậm do việc cấp GCNQSD đất và giao đất những năm trước không rõ ràng về ranh giới, hình dạng thửa đất, nhiều thửa đất không phù hợp với hiện trạng sử dụng.

- Công tác thi công: Tiến độ thi công bị ảnh hưởng do thi công nền đường mở rộng vào mùa mưa. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải tạm dừng thi công.

2.3. Nhận xét, đánh giá:

a) Đối với dự án BT:

- Công tác GPMB: Mặt bằng thi công tuy có vướng mắc các hộ đất ở và các hạng mục công trình công, song đến thời điểm hiện tại cơ bản đảm bảo mặt bằng để Nhà đầu tư thi công theo kế hoạch.

- Về tiến độ thi công: Tiến độ thi công dự án chậm khoảng 02 tháng so với kế hoạch. Trách nhiệm thuộc Nhà đầu tư và UBND huyện Lạng Giang.

b) Đối với dự án khác: Công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện chậm. Trách nhiệm thuộc Nhà đầu tư.

2.4 . Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021:

a) Đối với dự án BT:

- Hoàn thành GPMB đất ở xong trong tháng 10/2021; hoàn thành dịch chuyển công trình công trong tháng 9/2021.

- Đôn đốc Nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình trên phần tuyến.

b) Dự án khác:

- Nhà đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10/2021.

- Tập trung cao thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án, trong đó hoàn thành đất nông nghiệp trước 31/12/2021.

3. Dự án Xây dựng đường vành đai thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

3.1. Tình hình thực hiện:

a) Dự án BT:

- Công tác GPMB: Đanng triển khai thông báo thu hồi đất.

- Công tác thi công: Chưa triển khai (dự kiến khởi công trong tháng 10/2021).

b) Dự án đối ứng BT: Nhà đầu tư đang triển khai lập chủ trương đầu tư dự án thuộc Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn.

3.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân:

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tổ chức họp dân, kiểm đếm lập phương án bồi thường GPMB dự án và công tác rà phá bom mìn chưa thực hiện được.

- Chưa khởi công xây dựng công trình do chưa có mặt bằng.

3.3. Nhận xét, đánh giá:

Tiến độ GPMB dự án BT đang chậm khoảng 30 ngày; công tác rà phá bom mìn, khởi công xây dựng và triển khai thi công chậm do chưa có mặt bằng thi công. Trách nhiệm thuộc UBND huyện Lục Ngạn và Nhà đầu tư.

3.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021:

a) Dự án BT:

- Công tác GPMB:Thực hiện GPMB, bàn giao để thi công khoảng 1,0Km xong trước ngày 30/9/2021. Các đoạn còn lại xong trong năm 2021.

- Công tác thi công: Khởi công công trình, dự kiến trước ngày 15/10/2021.

b) Dự án đối ứng:

- Trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khác trước 15/10/2021.

- Lập, trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trước 30/11/2021.

4. Dự án Xây dựng một số trục đường giao thông trên địa bàn huyện Yên Dũng

4.1. Tình hình thực hiện

a) Dự án BT:

* Công tác GPMB:

- Tuyến Lê Đức Trung: Đã bàn giao mặt bằng (không phải giản phóng).

-  Tuyến Hoàng Hoa Thám: Đã giải phóng và bàn giao một phần diện tích (với diện tích khoảng 16.820m2) cho Nhà đầu tư để tổ chức thi công; đoạn còn lại liên quan đến khoảng 251 hộ đã đo vẽ xong ranh giới GPMB và và chỉnh lý bản đồ xong.

- Tuyến Trần Nhân Tông: Đã đo vẽ xong ranh giới GPMB với diện tích khoảng 16.058m2, đang rà soát nguồn gốc sử dụng đất, quy chủ lập phương án.

* Công tác thi công: Đã thi công cơ bản xong tuyến đường Lê Đức Trung; tuyến đường Trần Nhân Tông: chưa triển khai thi công; tuyến Hoàng Hoa Thám: Thi công đào, đắp nền đường, thi công cấp phối đá dăm loại II và lắp đặt cống dọc thoát nước.

* Giá trị khối lượng thực hiện: Giá trị thực hiện dự án đạt 12,7 tỷ đồng, tương ứng 14,87%.

b) Dự án đối ứng: Đang trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

4.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân:

a) Dự án BT:

- Dự án gồm 03 tuyến đường giao thông chạy qua khu vực trung tâm thị trấn Nham Biền nên công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

- Do trong thời gian vừa qua tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, toàn huyện Yên Dũng phải thực hiện cách ly xã hội nên Nhà đầu tư đã tạm dừng triển khai thi công từ ngày 21/5/2021 đến tháng 7/2021.

b) Dự án khác: Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án khác chậm.

4.3. Nhận xét, đánh giá:

a) Dự án BT: Tiến độ GPMB chậm khoảng 05 tháng so với kế hoạch. Trách nhiệm thuộc UBND huyện Yên Dũng.

b) Dự án đối ứng: Tiến độ thực hiện lập dự án đối ứng chậm khoảng 03 tháng. Trách nhiệm thuộc UBND huyện Yên Dũng và Nhà đầu tư.

4.4. Kế hoạch thực hiện trong quý IV/2021

a) Dự án BT:

- Giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án xong trước 31/12/2021.

- Tổ chức thi công theo đúng nội dung Hợp đồng được ký kết.

b) Dự án đối ứng: Trình phê duyệt chủ trương đầu tư và lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đối ứng dự án BT.

5. Dự án nhà máy xử lý rác thải và phát điện thành phố Bắc Giang

5.1. Tình hình thực hiện:

Hiện nay, UBND thành phố đang phối hợp với các cơ quan xem xét xử lý tài sản trên đất trong phạm vi dự án. 

5.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân:

Dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quy hoạch Điện lực Quốc gia.

5.3. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021:

- Bám sát theo ý kiến tham thẩm định bổ sung quy hoạch điện lực của các Bộ, ngành để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng giá khởi điểm, phương án đấu giá trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư sau khi được phê duyệt vào quy hoạch Điện lực Quốc gia.

III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang

1.1. Tình hình thực hiện dự án:

Giá trị khối lượng thực hiện theo báo cáo của Nhà đầu tư đạt 3.729 tỷ đồng (đạt 16,5% tổng vốn đầu tư), không tăng từ năm 2019 trở lại đây.

1.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án là việc huy động nguồn vốn vay (khoảng 753 triệu USD).

1.3. Đánh giá, nhận xét: Đến nay, dự án đã chậm tiến độ hoàn thành thủ tục thuê đất so với quyết định chủ trương đầu tư là 49 tháng (từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2021), hiện tại dự án mới được UBND tỉnh cho thuê đất với diện tích 11,7ha/89,7ha (chiếm 13%). Phần diện tích đã GPMB (khoảng 32,21ha) chưa được thuê do tiến độ hoàn thành thủ tục thuê đất tại Quyết định chủ trương đầu tư đã hết (tháng 6/2017). Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét, xử lý. Trách nhiệm để xảy ra việc chậm tiến độ huy động vốn, chậm tiến độ thực hiện dự án thuộc Nhà đầu tư.

1.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021: Yêu cầu Nhà đầu tư hoàn thiện việc huy động nguồn vốn vay với ngân hàng thương mại trong quý IV/2021 để triển khai thi công xây dựng hạng mục nhà máy chính của dự án từ tháng 12/2021. Hoàn thành điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án trong tháng 9/2021 để hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với phần diện tích đất đã GPMB trong tháng 10/2021 và hoàn thành công tác bồi thường GPMB khu bãi xỉ 35ha trong năm 2021. Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan chuyên phối hợp với Nhà đầu tư tiếp tục đề xuất các Bộ, ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn trong chính sách hoàn thuế VAT.

2. Dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Phú

2.1. Tình hình thực hiện dự án:

Đến nay, dự án đã GPMB đạt khoảng 187,3 ha (tăng 7,3ha so với quý II/2021) còn lại 20,15ha đang tiến hành công tác GPMB; tổng số tiền chi trả đạt đến nay đạt 414 tỷ đồng (tăng 19 tỷ đồng so với quý II/2021). Đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 05 đợt với tổng diện tích 129,5ha (tăng 12ha so với quý II/2021), chủ đầu tư đang phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa GPMB phần diện tích còn lại. Đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I của dự án trên diện tích 82 ha (đạt 100%); giai đoạn II (125,45ha) đã xây dựng cơ bản đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đối với diện tích 105ha (đã GPMB xong), xây dựng và đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước sạch công suất 2.000 m3/ngày đêm, Nhà máy xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm. Chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn đang dở dang.

Tính đến nay, đã thu hút được 19 dự án đầu tư trong đó có 12 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt 252,85 triệu USD và 07 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký đạt 2.908,3 tỷ đồng (không tăng so với quý II/2021). Tổng số lao động hiện nay tại KCN khoảng 500 lao động. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong quý đạt 32 tỷ đồng.

2.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Công tác bồi thường GPMB còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhiều thửa ruộng vẫn trong tình trạng xen kẹp, “xôi đỗ” nên chưa thể triển khai thi công. Ngoài ra, việc bán đất thuộc dự án trái thẩm quyền qua nhiều thời kỳ dẫn đến việc xác định nguồn gốc, chủ sử dụng diện tích đất nằm trong khu vực thực hiện dự án gặp khó khăn. Công tác BT, GPMB của dự án chậm thuộc trách nhiệm của UBND huyện Hiệp Hòa.

2.3. Đánh giá, nhận xét: Sau khi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, Chủ đầu tư đã tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành thủ tục thuê đất đợt 6 với diện tích 12ha và hoàn thành GPMB được thêm 7,3ha. Giá trị thực hiện Quý III/2021 tăng 32 tỷ đồng so với quý II/2021, tổng giá trị thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 102 tỷ đồng. Đến nay, dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ mặt bằng được bàn giao. Đã cơ bản lấp đầy phần diện tích đất công nghiệp được UBND tỉnh cho thuê.

2.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021: UBND huyện Hiệp Hòa tập trung cao chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB phần diện tích còn lại, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Nhà đầu tư trong tháng 11/2021; yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với phần diện tích đã hoàn thành GPMB trong tháng 10/2021.

3. Dự án Hạ tầng, kho bãi trung tâm Logistics quốc tế TP Bắc Giang

3.1. Tình hình thực hiện dự án: Đã hoàn thành GPMB; thi công xong đắp đất san nền K90, thi công hệ thống hạ tầng giao thông đạt 69%, thi công xong các hạng mục cấp điện, hệ thống cấp nước đạt 70%.

3.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Đến nay Công ty Cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang vẫn chưa phối hợp bàn giao mặt bằng để thi công đấu nối từ dự án với QL1.

3.3. Đánh giá, nhận xét: Công tác GPMB còn chậm so với kế hoạch và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trách nhiệm thuộc UBND thành phố Bắc Giang. Công tác thi công các hạng mục công trình rất chậm; tiến độ góp vốn của Nhà đầu tư vào triển khai thực hiện dự án chậm. Trách nhiệm trong việc chậm triển khai thực hiện thuộc Nhà đầu tư.

3.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp hỗ trợ Nhà đầu tư làm việc với Công ty Cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang thực hiện bàn giao tuyến đấu nối của dự án với QL1 và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xem xét tiến độ góp vốn của Nhà đầu tư, xử lý vi phạm (nếu có). Đồng thời, yêu cầu Nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với phần diện tích còn lại trong tháng 10/2021.

4. Dự án Cụm cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF

4.1. Tình hình thực hiện dự án: Tổng vốn đầu tư đã thực hiện từ đầu dự án đến nay ước đạt khoảng 626,9 tỷ đồng/2.146 tỷ đồng (chiếm 29,2%) không thay đổi từ Quý IV/2019 đến nay.

4.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Do gặp khó khăn trong công tác huy động vốn. Nguyên nhân chủ yếu do hạn chế về năng lực tài chính của Nhà đầu tư.

4.3. Đánh giá, nhận xét: Đến nay dự án đã chậm tiến độ khởi công xây dựng các hạng mục công trình còn lại của dự án 14 tháng (từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2021). Đồng thời, trong 9 quý gần dây dự án không triển khai thực hiện. Trách nhiệm để xảy ra việc chậm tiến độ thực hiện dự án thuộc Nhà đầu tư.

4.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021: UBND tỉnh sẽ tổ chức làm việc với Nhà đầu tư để làm rõ khả năng thực hiện dự án và kế hoạch triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới, thời gian dự kiến trong tháng 9/2021. Đồng thời, yêu cầu Nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án trong tháng 10/2021 gửi về Sở Xây dựng xem xét, thẩm định và yêu cầu Nhà đầu tư cam kết thực hiện dự án theo đúng tiến độ được điều chỉnh, nếu quá thời hạn tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án.

5. Dự án Đầu tư xây dựng kho cảng tổng hợp Petro Bình Minh

5.1. Tình hình thực hiện dự án: Đang thực hiện GPMB, cụ thể:

- Thôn Đạo Ngạn 2 100% số hộ đã ký hồ sơ quy chủ và nhận tiền bồi thường, GPMB.

- Thôn Nam Ngạn 70/131 hộ ký hồ sơ quy chủ và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB  (1,3 ha/3,36 ha).

Tổng số tiền Chủ đầu tư đã ứng chi trả cho công tác bồi thường, GPMB là 13,7 tỷ đồng (thôn Nam Ngạn là 3 tỷ đồng, thôn Đạo Ngạn 2 là 10,7 tỷ đồng).

5.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Hiện tại, phần diện tích đất thuộc thôn Nam Ngạn còn lại chưa hoàn thành việc quy chủ, kê khai, trả tiền bồi thường GPMB đối với 61 hộ gia đình có đất và 58 ngôi mộ thuộc phạm vi dự án. Do đây là khu vực ngập nước nên khó xác định diện tích đất của từng hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc phạm vi dự án. Bên cạnh đó trong quá trình triển khai thực hiện các hộ gia đình không hợp tác cung cấp hồ sơ, giấy tờ có liên quan để xác định diện tích của các hộ.

5.3. Đánh giá, nhận xét: Đến nay, dự án đã chậm tiến độ hoàn thành thủ tục thuê đất 21 tháng (từ tháng 11/2019 đến tháng 9/2021), chậm tiến độ hoàn thành giai đoạn I của dự án 15 tháng (từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2021), chậm hoàn thành khởi công xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn II của dự án 14 tháng (từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2021) so với tiến độ đã được phê duyệt do công tác GPMB gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, UBND huyện Việt Yên đã tích cực tập trung tuyên truyền vận động để thực hiện công tác GPMB đạt kết quả cao hơn so với kế hoạch nhưng tính đến nay công tác GPMB của dự án là rất chậm. Trách nhiệm chủ yếu thuộc UBND huyện Việt Yên.

5.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Việt Yên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với phần diện tích còn lại của dự án, vận động sự ủng hộ của người dân, hoàn thành GPMB toàn bộ dự án trong năm 2021. Yêu cầu Nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án (trong đó điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án) trong tháng 10/2021.

6. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Việt Hàn

6.1. Tình hình triển khai thực hiện:

Về công tác GPMB: Đã ban hành thông báo thu hồi đất, đang thực hiện công tác kiểm kê đạt 185/600 hộ tương ứng 16/50ha; lũy kế đến nay đã bồi thường GPMB được khoảng 43,5/50ha (496/600 hộ).

6.2. Đánh giá, nhận xét: Dự án cơ bản triển khai thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

6.3. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021: UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Việt Yên hoàn thành chi trả, bồi thường GPMB, bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư. Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Việt Yên sớm hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất đối với phần diện tích đã hoàn thành GPMB; đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình Bộ Xây dựng thẩm định trong tháng 10/2021 và thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép xây dựng; khởi công xây dựng các hạng mục công trình trong tháng 12/2021.

7. Dự án Sân Golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang

7.1. Tình hình triển khai thực hiện: Đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, diện tích 104,3ha/140ha; còn lại 17 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền do chưa đồng thuận với phương án BT, GPMB đã được phê duyệt. Ngoài ra, đã thực hiện chi trả được 73/81 ngôi mộ đạt 90,1% và đã hoàn thành việc di dời 73 ngôi mộ này ra khỏi khu đất thực hiện dự án. Đến nay, dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất (đợt 1) với diện tích 275.825,6m2 (khoảng 27,6ha), Chủ đầu tư đang tiến hành thi công rà phá bom mìn.

7.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Công tác BT, GPMB và bàn giao mặt bằng còn xôi đỗ nên chưa được thuê đất đối với phần diện tích đã GPMB nhưng không liền thửa, liền khoảnh ảnh hưởng đến tiến độ triển khai xây dựng các hạng mục công trình chính của dự án như khu nhà Club House, nhà bảo trì. Bên cạnh đó, việc thu dọn tài sản (bán cây lâm nghiệp) của một số hộ gia đình còn chậm. Liên quan 17 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng ý với phương án GPMB thuộc diện tái định cư hiện nay chưa thực hiện khảo sát giá để thực hiện chi trả do tại vị trí thu hồi chưa có giao dịch chuyển nhượng làm cơ sở tham chiếu, ngoài ra giá trị các thửa đất ở tại các xã không đồng nhất nên việc xác định giá đất ở của 3 xã chưa được thống nhất. Việc di dời một số công trình xây dựng (lò đốt than, trang trại chăn nuôi vịt) từ trước ngày 01/7/2014 đến nay còn khó khăn do các hộ gia đình chưa đồng ý. Việc xác định nguồn gốc đất đối với phần diện tích đất thuỷ sản thuộc dự án còn khó khăn. Trách nhiệm thuộc UBND huyện Lục Nam.

7.3. Đánh giá, nhận xét: Công tác GPMB một số hạng mục còn chậm và chưa có tiến triển rõ rệt đặc biệt là việc quy chủ, xác định nguồn gốc, loại đất đối với diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản và đất ở trong phạm vi sân golf Lục Nam. Trách nhiệm thuộc UBND huyện Lục Nam.

7.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Lục Nam khẩn trương xác định rõ diện tích thu hồi, giá đất đối với phần diện tích 2,2ha đất ở, đất trồng cây lâu năm và phần đất nuôi trồng thủy sản còn lại để hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trước ngày 30/9/2021; hoàn thành GPMB toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 10/2021. Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thi công rà phá bom mìn để khởi công xây dựng trước ngày 30/9/2021.

8. Dự án Sân Golf Việt Yên

8.1. Tình hình triển khai thực hiện dự án: Đã GPMB diện tích 111,5ha và 371/423 ngôi mộ. Đối với diện tích tại xã Trung Sơn (121ha của 258 hộ) đã thu hồi đất 3 đợt với diện tích 93,6ha và được UBND tỉnh cho thuê đất 02 đợt diện tích 52,3ha; đang hoàn thiện thủ tục thẩm định thuê đất đợt 3 với diện tích 40,01ha. Đối với xã Hương Mai (diện tích 18,9ha) hiện tại chi trả được 50/52 hộ với diện tích 17,88ha. Nhà đầu tư đã tiến hành khởi công xây dựng các hạng mục công trình, vận chuyển đất dư thừa và các hạng mục phụ trợ.

8.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Dự án đang gặp khó khăn trong công tác GPMB: Đối với 08 hộ nằm trong chỉ giới thu hồi đất ở (02 hộ tại thôn Dĩnh Sơn, 03 hộ thuộc thôn Sơn Hải, 03 hộ thôn Tân Sơn) đã thực hiện kiểm kê, kiểm đếm nhưng các hộ dân này chưa cung cấp GCNQSDĐ gây khó khăn trong việc xác định vị trí, diện tích tăng thêm so với GCNQSDĐ đã được cấp. Về đất rừng thuộc dự án, một số hộ có vướng mắc về chế độ chính sách bồi thường (03 hộ thuộc thôn Tân Sơn chưa xác định được thời điểm trồng cây sưa); về đất vườn còn 20 hộ thuộc thôn Dĩnh Sơn chưa nhất trí việc xác định loại đất lập phương án BT, GPMB là đất rừng, một số hộ có ý kiến về việc tính giá cây trồng trên đất thấp. Bên cạnh đó, một phần diện tích đất hiện trạng là đất ao thuỷ sản chưa xác định được nguồn gốc đất; ngoài ra một số hộ có diện tích chồng lấn bao gồm hộ ông Trần Xuân Hoàn thôn Khả Lý Thượng xã Quảng Minh và các hộ thôn Núi. Việc di chuyển 37 ngôi mộ có chủ của 28 hộ dân thuộc nghĩa trang thôn Sơn Hải khó khăn do các hộ dân không đồng thuận.

8.3. Đánh giá, nhận xét: Công tác GPMB và thuê đất cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Công tác thi công xây dựng các hạng mục công trình chính của dự án đang chậm so với kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thi công (vận chuyển đất dư thừa từ dự án) để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông do sử dụng các xe vận chuyển đất với tải trọng lớn, cơi nới thành thùng xe. Trách nhiệm thuộc Nhà đầu tư.

8.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021: Chỉ đạo UBND huyện Việt Yên tập trung cao, hoàn thành GPMB trong tháng 12/2021, đồng thời giao UBND huyện Việt Yên chủ trì giám sát việc thi công xây dựng của dự án kịp thời phát hiện các sai phạm của Nhà đầu tư để xử lý hoặc kiến nghị xử lý đảm bảo theo quy định không để ảnh hưởng đến khu vực xung quanh; các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh yêu cầu Nhà đầu tư hoàn thành thi công xây dựng tường rào bao quanh dự án xong trước 15/10/2021, khởi công xây dựng các hạng mục công trình chính của dự án trước ngày 30/9/2021.

9. Dự án Quần thể Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái thể thao và vui chơi giải trí FLC Bắc Giang tại hồ Khuôn Thần

9.1. Tình hình thực hiện: UBND huyện Lục Ngạn đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện xong nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỷ lệ (1/500); ngày 09/9/2021 UBND huyện Lục Ngạn đã đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết dự án (tỷ lệ 1/500).

9.2. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỷ lệ (1/500), thời gian xong trong tháng 9/2021. Đôn đốc UBND huyện Lục Ngạn phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức lập Quy hoạch chi tiết, trình Sở Xây dựng thẩm định, dự kiến xong trong tháng 10/2021 để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết, dự kiến xong trong tháng 11/2021.

10. Dự án Khu du lịch Tâm linh – Sinh thái Tây Yên Tử

10.1. Tình hình triển khai thực hiện dự án: Tổng diện tích đất đã thu hồi đến nay đạt 78,6ha/136,36 ha tăng 15,46ha. Đến nay, dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất với tổng diện tích 42,51ha. Lũy kế giá trị thực hiện đến nay đạt 1.108,906 tỷ đồng.

10.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa có hiệu quả, một số hộ dân có những yêu cầu việc bồi thường, GPMB không đúng quy định; trách nhiệm thuộc UBND huyện Sơn Động.

10.3. Nhận xét, đánh giá: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, theo đó dự án hoàn thành đi vào hoạt động toàn bộ từ quý IV/2024. Tuy nhiên, tính đến nay công tác GPMB và bàn giao mặt bằng còn xôi đỗ và rất chậm so với tiến độ đã được phê duyệt và kế hoạch đề ra, trách nhiệm thuộc UBND huyện Sơn Động. Đồng thời, việc hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với phần diện tích đã hoàn thành GPMB, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án chậm so với kế hoạch. Trách nhiệm thuộc Nhà đầu tư.

10.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Sơn Động khẩn trương chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thành công tác GPMB toàn bộ diện tích đất dự án trong Quý IV/2021; yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với phần diện tích đã hoàn GPMB thời gian xong trong tháng 11/2021 và hoàn thành thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án trong tháng 12/2021 để khởi công xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn 2,3 của dự án trong tháng 12/2021.

Các tin liên quan