Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Sản xuất các sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ, cói và vật liệu tết bện”

Ngày 09/6/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Sản xuất các sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ, cói và vật liệu tết bện” của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phú Sang.

 

Chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1yxXZ7OKvN597-Nbe2o8TCtniqk_vsnpL/view?u...

Các tin liên quan