UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Những năm gần đây, Bắc Giang luôn trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư trong thời gian tới, UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 cùng với việc đề ra chủ trương, định hướng, Bắc Giang thực hiện đồng bộ các biện pháp để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thúc đẩy phát triển công nghiệp.

Chuyển hoạt động thu hút đầu tư từ thế bị động sang chủ động, đảm bảo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thu hút dự án đầu tư có chọn lọc, chú trọng đối với các dự án có công nghệ tiên tiến, quy mô lớn, có tiềm lực tài chính, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; các dự án có đóng góp lớn cho ngân sách, các dự án an sinh xã hội; dự án có tính lan tỏa cao trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự án đầu tư phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; ưu tiên các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và năng lượng tái tạo; kiên quyết từ chối các dự án sử dụng lãng phí tài nguyên, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Khuyến khích liên kết giữa nhà đầu tư nước ngoài doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, hình thành và phát triển các cụm liên kết ngành theo từng chuỗi giá trị.

Phát triển toàn diện các ngành kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, trong đó công nghiệp là động lực chủ yếu, nông nghiệp làm nền tảng bảo đảm, dịch vụ làm điều kiện thúc đẩy. Phát triển đồng bộ và hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường; đồng bộ và hài hòa giữa thành thị với nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi. Khuyến khích hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

TH: Hà Thạch Thảo 

Các tin liên quan