Triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 có vai trò quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

 

                       Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 9481/BKHĐT-TH gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và cập nhật kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

  Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

  Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 10 năm 2021-2030 và các Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) đã có chuyển biến tích cực nhất là sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ ngành, địa phương về công tác giải ngân vốn ĐTC năm 2021.

  Năm 2022, là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển KTXH năm 2022 việc triển khai có hiệu quả kế hoạch ĐTC năm 2022 có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển KTXH.

  Căn cứ Luật ĐTC và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, các Nghị quyết của Quốc hội, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản 8691/BKHĐT-TH ngày 09/12/2021 về đôn đốc giải ngân năm 2021 và triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, trong đó đã đề nghị một số giải pháp, tiến độ liên quan đến công tác phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 theo quy định tại Luật ĐTC, các Nghị quyết của Quốc hội và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Tại văn bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 được giao trước ngày 31/12/2021 để có thể giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

  Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, cập nhật kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 (bao gồm số đã điều chỉnh) của từng dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTC trước ngày 10/01/2022 để làm cơ sở rà soát báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 theo quy định./.

                                                                                                                                                          Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Các tin liên quan