Tình hình thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2021

Tình hình thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2021; kế hoạch triển khai thực hiện quý I năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

I. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang

1.1Tình hình thực hiện

Đối với Hạng mục bổ sung cầu Á Lữ và đường dẫn phía Tây: Chủ đầu tư đang gửi hồ sơ mời thầu tới Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để xin ý kiến.

Giá trị khối lượng thực hiện trong năm ước đạt 55,23 tỷ đồng; lũy kế giá trị thực hiện từ đầu dự án đến nay 507,164 / 542,790 tỷ đồng, tương đương 93,44% giá trị gói thầu.

Kế hoạch bố trí vốn trong năm đạt 187,430 tỷ đồng; kế hoạch vốn bố trí từ đầu dự án đạt 593,964 tỷ đồng (trong đó điều chỉnh giảm 01 tỷ đồng ngân sách thành phố); giá trị giải ngân từ đầu năm đạt 41,65 tỷ đồng; giá trị giải ngân từ đầu dự án đạt 448,189 tỷ đồng, tương đương 75,46%.

1.2. Khó khăn, vướng mắc

Bộ Tài chính, Ngân hàng phát triển Châu Á chưa có ý kiến về gia hạn ngày đóng khoản vay đến ngày 30/6/2023.

1.3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thi công cơ bản hoàn thành hạng mục cầu Á Lữ và đường dẫn phía Tây.

1.4. Kế hoạch thực hiện quý I/2022

- Quyết toán xong các gói thầu từ BG1 đến BG5;

- Làm việc với ADB, Bộ KHĐT, Bộ Tài chính... về gia hạn Hiệp định sử dụng phần vốn dư để đầu tư xây dựng cầu Á Lữ và đường dẫn phía Tây; gia hạn ngày đóng khoản vay đến ngày 30/6/2023.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp và thi công hạng mục cầu Á Lữ và đường dẫn phía Tây.

2. Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (WB8) tỉnh Bắc Giang

2.1. Tình hình thực hiện dự án

a. Về thủ tục pháp lý

- Đã điều chỉnh bổ sung thiết kế BVTC-DT một số hạng mục công trình và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu xây lắp của 04 hồ huyện Lục Nam đến 20/12/2021.

- Đã trình thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước.

- Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua EPP.

b. Về công tác GPMB: Đã cơ bản hoàn thành; riêng hồ Đồng Man và Bầu Lầy huyện Lục Ngạn còn vướng mắc 02 hộ dân.

c. Về công tác thi công: Đang triển khai thi công 11/11 hồ, một số hạng mục chậm tiến độ như: Nhà quản lý của Hồ Bầu Lầy và Hồ Đồng Man do đến nay vẫn chưa giải phóng được mặt bằng.

d. Giá trị thực hiện từ đầu năm đạt 124,50 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án là 169,5 / 171,5 tỷ đồng đạt 98,83%.

đ. Giá trị giải ngân trong năm là 72,79 tỷ đồng, đạt 100%; lũy kế giá trị giải ngân từ đầu dự án đến nay 132,402 tỷ đồng.

2.2. Khó khăn, vướng mắc

Vướng mắc trong công tác GPMB tại 02 hồ Đồng Man và Bầu Lầy huyện Lục Ngạn, còn 02 hộ ông Hoàng Văn Pảo và Leo Văn Ba không đồng ý thu hồi đất mặc dù huyện đã vận động nhiều lần.

2.3. Nhận xét, đánh giá

- Công tác GPMB đến tháng 11/2021 mới cơ bản hoàn thành (chậm khoảng 01 tháng). Trách nhiệm thuộc về UBND huyện Lục Ngạn.

- Công tác thi công một số hồ chậm so với kế hoạch (khoảng 01 tháng).

2.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và quyết toán dự án.

2.5. Kế hoạch thực hiện quý I/2022

Hoàn thành nghiệm thu công trình của 11 hồ.

3. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường gom bên trái tuyến QL1 đoạn từ nút giao QL31 đến nút giao Hùng Vương và cải tạo nút giao Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

3.1. Tình hình thực hiện dự án

- Thủ tục pháp lý: Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình cầu vượt Hùng Vương mở rộng.

- Công tác GPMB: Ngày 26/11/2021, Trung tâm quỹ đất trình phương án bồi thường GPMB Trung tâm thương mại BigC phần dự án điều chỉnh, bổ sung.

- Giá trị khối lượng thực hiện trong năm đạt 54,456 tỷ đồng, lũy kế từ đầu dự án đạt 77,458 tỷ đồng; giá trị giải ngân trong năm đạt 100% (46,106 tỷ đồng); lũy kế từ đầu dự án đạt 80,3 tỷ đồng.

3.2. Khó khăn, vướng mắc: Không.

3.3. Nhận xét, đánh giá

- Công tác điều chỉnh, bổ sung Báo cáo NCKT dự án chậm 01 tháng do phải giải quyết vướng mắc về chồng lấn giữa dự án cũ và dự án điều chỉnh.

3.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Thi công hoàn thành công trình.

3.5. Kế hoạch thực hiện quý I/2022

Thi công thi công hoàn thành cọc khoan nhồi các trụ T9, T10, mố M1; thi công xong bệ đúc dầm; thi công nền đường tuyến nhánh và hệ thống thoát nước.

 

4. Dự án Đường nối từ QL37 – QL17 – ĐT292 (đoạn từ Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang), tỉnh Bắc Giang:

4.1. Tình hình thực hiện

* Công tác GPMB:

- Huyện Việt Yên: Bàn giao mặt bằng được 6,1/7,0Km; đang thực hiện dịch chuyển công trình công.

- Huyện Tân Yên: Bàn giao mặt bằng được 5,12/9,3Km; đang thực hiện dịch chuyển công trình công.

- Huyện Lạng Giang: Đã cơ bản bàn giao xong mặt bằng được 2/2Km, tuy nhiên trên tuyến vẫn còn rải rác một số vị trí hộ dân chưa đồng ý về đất ở và đất nông nghiệp.

* Công tác thi công:

- Gói thầu số 5a: Thi công hoàn thành nền đường; đang thi công móng cấp phối đá dăm được 1,5/4,9Km; thi công cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới cầu Lái Nghiên.

- Gói thầu số 5b: Thi công nền đường được 2,5/5,0Km; đang thi công hệ thống thoát nước ngang.

- Gói thầu số 5c: Thi công nền đường được 1,3/7,6Km và đang tiếp tục chiếm lĩnh mặt bằng và thi công hệ thống thoát nước ngang.

- Gói thầu số 6 (cầu vượt sông Thương): Thi công xong kết cấu phần dưới; đang thi công khối K0 trên trụ T4; lao lắp dầm xong nhịp 1, 2; thi công xử lý nền đất yếu đường hai đầu cầu.

* Giá trị thực hiện từ đầu năm ước đạt 163,8 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án đạt 165,95 tỷ đồng.

* Giá trị giải ngân trong năm đạt 100% (135 tỷ đồng), lũy kế từ đầu dự án đạt 136,1 tỷ đồng.

4.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

* Khó khăn, vướng mắc:

- Đến nay đã bố trí bổ sung vốn là 55 tỷ đồng, tuy nhiên chưa đáp ứng để giải ngân chi phí xây lắp và mặt bằng.

- Công tác GPMB:

+ Huyện Việt Yên: Xã Nghĩa Trung có 07 hộ thuộc diện cần bố trí tái định cư nhưng chưa có vị trí quy hoạch để tái định cư; xã Thượng Lan còn 01 thửa chung của 06 hộ đang có tranh chấp.

+ Huyện Tân Yên: Công tác quy chủ gặp nhiều khó khăn do bản đồ địa chính hiện trạng có nhiều thay đổi; 05 hộ gia đình, cá nhân thuộc xã Ngọc Lý có tài sản xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản sau ngày 01/7/2014 đòi hỗ trợ kinh phí tài sản (tuy nhiên theo quy định không được đền bù).

  • Huyện Lạng Giang: 03 hộ có tài sản trên bờ của sông, ngòi, các hộ đề nghị được bồi thường về đất và tài sản; chưa thực hiện dịch chuyển công trình công trên tuyến.

* Nguyên nhân:

- Huyện Lạng Giang đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, tuy nhiên thực tế nhà thầu đang thi công cầm chừng, đặc biệt gói thầu số 5c người dân cản trở thi công do chưa được nhận tiền bàn giao mặt bằng sớm.

- Huyện Tân Yên thực hiện công tác GPMB và giải quyết khó khăn vướng mắc còn chậm.

4.3. Nhận xét, đánh giá

- Công tác GPMB huyện Tân Yên và Lạng Giang chậm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Công tác thi công: Gói thầu số 6 đáp ứng tiến độ; Gói thầu số 5a cơ bản đáp ứng tiến độ; Gói thầu số 5b, 5c chậm 2 tháng so với kế hoạch.

4.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

- Thi công cơ bản hoàn thành Gói thầu số 5a, Gói thầu số 5b và Gói thầu số 06 (thi công cầu vượt Sông Thương).

- Gói thầu số 5c: Thi công cơ bản xong móng CPĐD loại I đạt 5/7,6Km và hệ thống thoát nước; cơ bản hoàn thành cầu Nghĩa Trung.

4.5. Kế hoạch thực hiện trong quý I/2022

- Gói thầu số 5a: Thi công hoàn thành nền đường K95, K98, cống ngang; móng CPĐD loại II đạt 3,5/4,9Km; thi công hoàn thiện mố M1, M2 và lao lắp dầm cầu Lái Nghiên.

- Gói thầu số 5b: Thi công hoàn thành nền đường K95, K98, cống ngang; móng CPĐD loại II đạt 3/5Km.

- Gói thầu số 5c: Thi công hoàn thành nền, móng CPĐD loại II đạt 4,0/7,6Km; thi công hệ thống thoát nước.

- Gói thầu số 6: Lắp đặt dầm nhịp 3 (lũy kế đạt 3/6 nhịp); xong bản mặt cầu phía Tân Yên; xong 11/11 khối K trên trụ T4; đúc xong dầm.

5. Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT 298 (đoạn từ Đình Nẻo đi Việt Yên)

5.1. Tình hình thực hiện

* Công tác GPMB:

- Huyện Tân Yên: Cơ bản hoàn thành đạt 8,5/8,5Km. Hiện đang giải quyết vướng mắc của một số hộ đất ở.

- Huyện Việt Yên: Bàn giao mặt bằng trên tuyến đạt 8/9,5Km, hiện đang giải quyết vướng mắc của đất ở và thực hiện dịch chuyển công trình công.

* Công tác thi công công trình:

- Gói thầu số 07: Thi công móng CPĐD loại II được 6,2/10,5Km; móng CPĐD loại I được 1,0/10,5Km; rãnh dọc B60 đạt 5.750/8.682m; 15/28 cống ngang đường.

- Gói thầu số 08: Thi công móng CPĐD loại II đạt 3,8/7,5Km; rãnh dọc B60 được 5.000/8.825m; thi công được 07/15 cống ngang và 10 cống đường dân sinh; đúc được 22/24 phiến dầm cầu, thi công xong đường tạm và thi công cọc khoan nhồi đạt 05/15 cọc.

* Giá trị thực hiện: Tính từ đầu năm ước đạt 50,037 tỷ đồng; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đạt 51,670 tỷ đồng;

* Giá trị giải ngân từ đầu năm đạt 100% (90 tỷ đồng); lũy kế từ đầu dự án 90,75 tỷ đồng.

5.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

* Khó khăn, vướng mắc:

- Huyện Tân Yên: Khó khăn trong việc xác định diện tích đất ở trong phạm vi GPMB.

- Huyện Việt Yên: Trên tuyến đã bàn giao phạm vi dự án thuộc hành lang ATGT tuy nhiên còn một số hộ chưa tự tháo dỡ gây khó khăn cho thi công.

5.3. Nhận xét, đánh giá

- Công tác GPMB huyện Việt Yên chậm 02 tháng;

- Công tác thi công: Chậm 01 tháng.

5.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Hoàn thành toàn bộ công trình.

5.5. Kế hoạch thực hiện trong quý I/2022: Thi công đạt 70% khối lượng hạng mục nền, móng đường, hệ thống thoát nước và hạng mục cầu Sim.

6. Dự án: Đường nối QL 37-QL 17-Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang:

6.1. Tình hình thực hiện

* Công tác GPMB

- Tuyến nhánh ĐT294: Bàn giao được 4,15/11,38Km (địa phận huyện Tân Yên). Tuyến chính: Bàn giao xong 3,0/3,0Km (địa phận huyện Việt Yên).

* Thủ tục thực hiện dự án: Khởi công gói thầu xây lắp số 08, 09; đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp tuyến chính.

* Công tác thi công:

- Gói thầu số 08: Thi công nền đường K95; thi công rãnh dọc được 895/5.839m.

- Gói thầu số 09: Thi công nền đường, móng CPĐD loại I, II; rãnh dọc B60 được 279/7.606m.

* Giá trị thực hiện từ đầu năm ước đạt 69,395 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án đạt 70,278 tỷ đồng.

* Giá trị giải ngân từ đầu năm đạt 100% (340,0 tỷ đồng); lũy kế từ đầu dự án đạt 340,8 tỷ đồng.

6.2. Khó khăn, vướng mắc

Công tác GPMB:

+ Huyện Tân Yên: Công tác xác định lại chỉ giới đất đã thu hồi của các dự án đã triển khai trên ĐT294 trước đây gặp nhiều khó khăn.

+ Huyện Yên Thế: Bản đồ địa chính của một số xã (An Thượng và Tiến Thắng) không chính xác với thực tế phải tiến hành đo đạc, chỉnh lý lại; một số trường hợp xâm canh, xen canh và lấn chiếm đất rừng thuộc xã Canh Nậu và Đồng Tiến.

6.3. Nhận xét, đánh giá

- Công tác bàn giao mặt bằng huyện Việt Yên, Tân Yên đáp ứng tiến độ;

- Công tác bàn giao mặt bằng của huyện Yên Thế chậm 02 tháng (đến nay chưa bàn giao mặt bằng thi công);

- Lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình đáp ứng tiến độ.

6.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

- Thi công cơ bản hoàn thành tuyến nhánh ĐT.294.

- Tuyến chính: Thi công nền đường, hệ thống thoát nước trên tuyến được 20/42Km, thảm BTN được 10/42Km, hoàn thành 07/07 công trình cầu.

6.5. Kế hoạch thực hiện trong quý I/2022

- Gói thầu số 07: Thi công đào đắp nền đường và cống ngang đạt 3,0/42,0Km.

- Gói thầu số 08: Thi công cơ bản hoàn thành mặt đường, an toàn giao thông đạt 1,5/7,5 Km;

- Gói thầu số 09: Thi công cơ bản hoàn thành mặt đường, an toàn giao thông đạt 2,5/6,4Km.

7. Dự án Xây dựng đường và cầu kết nối huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ QL37 đến cầu Hòa Sơn):

7.1. Tình hình thực hiện

* Công tác GPMB:

- Đã bàn giao mặt bằng được 9,2/10 Km, quy chủ xong 06/06 xã, thị trấn;

- Đang lựa chọn nhà thầu dịch chuyển công trình công;

* Công tác thi công:

- Gói thầu số 08: Đào đắp nền đường được 1,3/4,0Km; chiếm lĩnh mặt bằng được 1,9/4Km.

- Gói thầu số 09: Đào đắp nền đường được 1,5/4,0Km; chiếm lĩnh mặt bằng được 3,1/6,0Km.

- Gói thầu số 10: Thi công xong bệ đúc dầm và đang triển khai thi công cọc khoan nhồi.

* Giá trị khối lượng thực hiện từ đầu năm ước đạt 58,186 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án đạt 59,709 tỷ đồng.

* Giá trị giải ngân từ đầu năm đạt 100% (50 tỷ đồng); lũy kế từ đầu dự án đạt 50,8 tỷ đồng.

7.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

* Khó khăn, vướng mắc:

- Nguồn vốn: Đến nay dự án chưa bố trí vốn để giải ngân cho các nhà thầu thi công trong năm 2021 (mới chỉ bố trí vốn để thực hiện công tác GPMB).

- Công tác GPMB:

+ Đất nông nghiệp còn vướng mắc 17 hộ và đang chi trả 72 hộ thuộc xã Lương Phong từ ngày 07/12/2021;

+ Đất ở và đất vườn còn vướng 63 hộ chưa trả tiền.

* Nguyên nhân: Công tác triển khai trình đơn giá đền bù GPMB và thủ tục GPMB đối với đất ở của UBND huyện Hiệp Hòa còn chậm.

7.3. Nhận xét, đánh giá

- Công tác GPMB phạm vi nút giao QL37 và đoạn từ nút giao ĐT295 đến nút giao ĐT296 và công trình cầu Hoà Sơn chưa hoàn thành (trước ngày 25/11/2021) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

7.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

Thi công hoàn thành gói thầu số 08, số 09.

7.5. Kế hoạch thực hiện trong quý I/2022

- Thi công cơ bản hoàn thành nền đường, hệ thống thoát nước ngang đoạn Km0 - Km10+00;

- Thi công cơ bản hoàn thành cọc khoan nhồi trụ T4, T5, T6 cầu Hoà Sơn.

8. Dự án: Xây dựng đường và cầu Hà Bắc 2, nối tuyến nhánh 02 đường Vành đai IV với khu công nghiệp Yên Phong và QL18, tỉnh Bắc Ninh

8.1. Tình hình thực hiện

* Công tác GPMB:

- Phía Bắc Giang đã cơ bản hoàn thành.

- Huyện Yên Phong: Hoàn thành trích đo bản đồ địa chính (hiện trạng) khu đất. Ban QLDA đã ký Văn bản trình Sở TNMT tỉnh Bắc Ninh thẩm định, phê duyệt ngày 30/11/2021.

* Thủ tục dự án: Lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình gói thầu số 09, 10 ngày 30/11/2021.

* Công tác thi công:

- Gói thầu số 09: Đang thi công nền đường.

- Gói thầu số 10: Tập kết máy móc, nhân lực; đang triển khai thi công đường công vụ.

* Giá trị khối lượng thực hiện dự án từ đầu năm ước đạt 20,16 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án đạt 20,16 tỷ đồng.

* Giá trị giải ngân từ đầu năm đạt 100% (31 tỷ đồng); lũy kế từ đầu dự án đạt 31 tỷ đồng.

8.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân: Không.

8.3. Nhận xét đánh giá: Đáp ứng tiến độ thực hiện.

8.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

- Gói thầu số 09: Thi công hoàn thành công trình;

- Gói thầu số 10: Thi công cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới và đúc xong dầm.

8.5. Kế hoạch thực hiện trong quý I/2022

- Gói thầu số 09: Thi công nền đường, hệ thống thoát nước;

- Gói thầu số 10: Thi công mố nhô phục vụ thi công; thi công cầu cấp bê tông; thi công xong cọc khoan nhồi mố M2, trụ T8 và cọc khoan nhồi trụ T4 (dưới sông).

9. Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT 291 trên địa bàn huyện Sơn Động

9.1. Tình hình thực hiện

 * Về GPMB: Đã bàn giao mặt bằng thi công được 10,35/16,132Km.

* Thủ tục thực hiện dự án: Đã lựa chọn xong các nhà thầu thi công.

* Về công tác thi công:

- Gói thầu số 08a: Thi công đào nền đường 2,0/7,0Km; thi công rãnh dọc 2,0/7,0Km;

- Gói thầu số 08b: Thi công cọc khoan nhồi cầu Lâm Trường, cầu Trại Mới; thi công nền đường được 1,0/3,0Km;

- Gói thầu số 09: Đang đào nền đường 1,4/6,13Km; đang đắp nền đường được 0,65/6,13Km.

* Giá trị khối lượng thực hiện từ đầu năm ước đạt 32,104 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án đạt 33,965 tỷ đồng.

* Giá trị giải ngân từ đầu năm đạt 100% (20,0 tỷ đồng); lũy kế từ đầu dự án đạt 20,75 tỷ đồng.

9.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

Nguồn vốn bố trí cho dự án đến nay là 20 tỷ đồng chưa đủ để chi trả tiền GPMB (hiện đang vay Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh 38 tỷ đồng để chi trả tiền GPMB); chưa có nguồn vốn để tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu.

9.3. Nhận xét, đánh giá

- Công tác bồi thường GPMB còn chậm.

- Khởi công gói thầu xây lắp 08a, 08b tháng 9/2021 đảm bảo kế hoạch.

9.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

- Gói 8a: Thi công hoàn thành đoạn từ Km0-Km5; hoàn thành kết cấu nền đường, thoát nước đoạn từ Km5-Km7.

- Gói 8b: Thi công cơ bản hoàn thành mặt đường.

- Gói 09: Thi công cơ bản hoàn thành đoạn từ Km13 - Km16; hoàn thành nền đường, thoát nước đoạn từ Km10 - Km13.

9.5. Kế hoạch thực hiện trong quý I/2022

- Gói thầu số 8a: Thi công phần nền đường và cống ngang qua đường đoạn từ Km2 - Km5; thảm BTN mặt đường đoạn từ Km0 - Km1.

- Gói thầu số 8b: Thi công nền đường và cống ngang đường đoạn từ Km8+500 - Km10; thảm BTN mặt đường đoạn từ Km7+200 - Km8; thi công hoàn thành cọc khoan nhồi, đúc dầm các cầu Trại Mới, cầu Lâm Trường, cầu Sông Om.

- Gói thầu số 09: Thi công phần nền đường và cống ngang qua đường đoạn từ Km10+00 - Km12, Km14 - Km15; thảm BTN mặt đường đoạn từ Km15+500 - Km16; thi công hoàn thành cọc khoan nhồi cầu Thác Vọt.

10. Dự án Xây dựng mới trạm bơm cống Chản

10.1. Tình hình thực hiện

* Công tác GPMB: UBND huyện đang lập phương án GPMB.

* Thủ tục thực hiện dự án: Đang đánh giá lựa chọn nhà thầu xây lắp (mở thầu ngày 16/11/2021).

* Giá trị khối lượng thực hiện từ đầu năm đạt 12,563 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án đạt 12,563 tỷ đồng.

* Giá trị giải ngân từ đầu năm và đầu dự án đạt 27,0 tỷ đồng.

10.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

* Khó khăn, vướng mắc: Công tác GPMB chậm.

* Nguyên nhân, trách nhiệm: UBND huyện Lục Nam chưa tập trung thực hiện công tác GPMB.

10.3. Nhận xét đánh giá

- Công tác GPMB chậm khoảng 04 tháng.

- Công tác lựa chọn nhà thầu thi công: Đảm bảo khởi công công trình trong tháng 12/2021.

10.4. Nhiệm vụ trọng tâm quý I/2022

- Hoàn thành gia cố nền bằng cọc bê tông các hạng mục công trình.

- Thi công cống xả qua đê.

10.5. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

- Thi công hoàn thành cống xả qua đê, gia cố kênh tiêu tự chảy trong tháng 5/2022.

- Thi công hoàn thành phần nhà trạm, bể xả, bể hút đảm bảo điều kiện để lắp máy bơm trong tháng 12/2022.

- Thi công hoàn thành đường dây trung thế và trạm biến áp, nhà quản lý, nhà kho trong tháng 12/2022.

 14. Dự án Khối nhà trung tâm, khối nhà chuyên khoa đặc thù, khoa truyền nhiễm và các hạng mục phụ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

14.1. Tình hình thực hiện dự án

* Công tác thi công xây dựng:

- Khối nhà chuyên khoa đặc thù (7 tầng): Đã khởi công xây dựng tháng 11/2021, hiện đang tiến hành thí nghiệm cọc và thi công đúc cọc đại trà.

- Các hạng mục phụ trợ, hạng mục khác: Đã hoàn thành.

* Giá trị khối lượng thực hiện:

  Giá trị khối lượng thực hiện trong năm ước đạt 343,329 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án đạt 613,660/795,438 tỷ đồng, tương đương 77,15%.

* Kế hoạch bố trí vốn và giá trị giải ngân:

Kế hoạch bố trí vốn trong năm đạt 188,148 tỷ đồng; lũy kế vốn bố trí từ đầu dự án đạt 625,540 tỷ đồng; giá trị giải ngân đến nay đạt 100%.

14.2. Khó khăn, vướng mắc: Không.

14.3. Nhận xét đánh giá:

Tiến độ khởi công xây dựng Khối nhà chuyên khoa đặc thù (7 tầng) chậm khoảng 02 tháng.

14.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục công trình.

14.5. Kế hoạch thực hiện quý I/2022

Hoàn thành xây dựng phần móng Khối nhà chuyên khoa đặc thù (7 tầng).

II. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP

1. Dự án Xây dựng ĐT289 kéo dài (đoạn từ thị trấn Chũ đi Đồng Đỉnh, nối QL31 với ĐT293); đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài; hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang

1.1. Tiến độ thực hiện:

a. Dự án BT:

* Thủ tục pháp lý: Nhà đầu tư chưa trình lại tổng dự toán công trình; chưa trình kế hoạch huy động vay vốn thương mại.

* Công tác BT GPMB: Còn lại 6 ngôi mộ cạnh nghĩa trang Đồng Ngục hạng mục Hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B chưa di chuyển.

* Công tác thi công:

Hạng mục hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B:

+ Đang thi công đào lòng hồ, đắp mái kè hồ; đắp đất nền tuyến đường dạo đi bộ.

+ Thi công xong nền đường, CPĐD loại II tuyến N1 và tuyến N3, đang thi công lắp đặt cống dọc tuyến R3, nền đường đi bộ khoảng 4.150m/7.066m.

* Giá trị khối lượng thực hiện tính từ đầu năm ước đạt 192 tỷ đồng; lũy kế từ đầu dự án đạt 575/769,9 tỷ đồng đạt 74,7% giá trị dự án BT.

b. Dự án đối ứng (dự án khác):

* Công tác BT GPMB: Đã thu hồi và chi trả được 42,44/43,242 ha; bàn giao được 26,38/41,88 ha cho Nhà đầu tư để thi công.

* Công tác thi công: Đang tiến hành san nền, đào đất không thích hợp và đắp nền đường.

* Giá trị khối lượng thực hiện đạt 148,5/587 tỷ đồng tương đương 25,29% giá trị dự án đối ứng.

* Công tác thanh toán dự án BT: Đang thực hiện thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành.

1.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân:

* Khó khăn, vướng mắc:

- Nhà đầu tư chưa trình lại phê duyệt Tổng dự toán công trình; chưa trình kế hoạch huy động vay vốn thương mại;

- Về công tác GPMB: còn 6 ngôi mộ chưa di chuyển thuộc Hạng mục tiêu thoát nước và giao thông khu A, B;

- Công tác thi công hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B chậm khoảng 6 tháng so với kế hoạch.

* Nguyên nhân:

- Nhà Đầu tư chậm thực hiện thủ tục trình thẩm định, phê duyệt tổng dự toán công trình;

- Về công tác thi công: Hạng mục tiêu thoát nước và giao thông khu A, B thi công chậm do công tác GPMB chậm.

1.3. Nhận xét, đánh giá:

- Công tác trình phê duyệt Tổng dự toán công trình chậm khoảng 2 năm (theo kế hoạch trình tháng 4/2019 tuy nhiên đến nay Nhà đầu tư chưa trình) làm chậm ký kết phụ lục hợp dự án.

- Công tác GPMB hạng mục Hệ thống tiêu thoát nước và giao thông khu A, B của dự án chậm khoảng 12 tháng do dự án phải điều chỉnh bổ sung theo đề nghị của Nhân dân và do điều chỉnh quy hoạch.

- Công tác thi công: Chậm 6 tháng (do GPMB chậm, điều chỉnh, bổ sung).

1.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Thi công hoàn thành dự án BT.

1.5. Kế hoạch thực hiện trong quý I/2022:

- Hoàn thành công tác GPMB hạng mục hệ thống tiêu thoát nước và giao thông Khu A, B để bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư thi công.

- Thi công cơ bản hoàn thành nền mặt đường các tuyến N1, N3, N4, R3, các tuyến đường dạo; hệ thống thoát nước; thi công hoàn thành công tác đào đắp hồ; thi công chân khay lát mái kè hồ 80% khối lượng; thi công san lấp dải cây xanh 80% khối lượng.

2. Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT292 huyện Lạng Giang

2.1. Tình hình thực hiện dự án:

a. Dự án BT:

* Công tác bồi thường GPMB:

- Đất hành lang giao thông và đất nông nghiệp: Đã cơ bản hoàn thành.

- Đất ở còn chậm so với kế hoạch. Cụ thể:

+ Thị trấn Kép: Còn 04 hộ chưa nhận tiền do vướng mắc về diện tích, loại đất bồi thường;

+ Xã Nghĩa Hưng: Đã giải phóng được 09/18 hộ, còn 09 hộ có thắc mắc về diện tích thu hồi.

+ Xã An Hà, Nghĩa Hòa: còn 108 hộ thuộc phố Bằng đang thực hiện điều chỉnh giảm quy mô mặt cắt để hạn chế thực hiện GPMB.

* Công tác thi công: Đã thông xe cầu Nghĩa Hưng và cầu Đồng; hạng mục đường đã thi công thảm lớp 1 được 7,3/8,2Km đảm bảo so với kế hoạch.

* Giá trị khối lượng thực hiện năm 2021 và lũy kế từ đầu dự án ước đạt 81,474/165,803 tỷ đồng đạt 49,4% giá trị dự án BT.

b) Dự án đối ứng dự án BT:

* Công tác bồi thường GPMB: Đã bồi thường GPMB được 239/252 hộ, còn 13 hộ chưa đồng thuận.

2.2. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân:

a) Đối với dự án BT:

- Giải phóng mặt bằng: Công tác GPMB liên quan đến đất thổ cư còn chậm do việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và giao đất những năm trước không rõ ràng về ranh giới, hình dạng thửa đất, nhiều thửa đất không phù hợp với hiện trạng sử dụng. Trách nhiệm thuộc về UBND huyện Lạng Giang.

b) Đối với dự án đối ứng:

Công tác chuẩn bị đầu tư dự án chậm do Nhà đầu tư chưa có sự phối hợp với UBND huyện Lạng Giang.

2.3. Nhận xét, đánh giá:

a) Đối với dự án BT:

- Về GPMB: Mặt bằng thi công tuy có vướng mắc các hộ đất ở và các hạng mục công trình công, song đến thời điểm hiện tại vẫn đảm bảo mặt bằng để nhà đầu tư thi công với chiều dài tuyến có thể thi công 7,3/8,3Km.

- Về tiến độ thi công: Tiến độ thi công dự án đến thời điểm hiện tại đảm bảo với kế hoạch.

b) Đối với dự án đối ứng:

- Thủ tục pháp lý: Công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện chậm. Trách nhiệm thuộc Nhà đầu tư.

- Về GPMB: Công tác GPMB cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.

2.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

a) Đối với dự án BT:

- Hoàn thành công tác bồi thường GPMB trong tháng 01/2022.

- Đôn đốc nhà đầu tư tập trung cao đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại hoàn thành trong quý I/2022. Bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong tháng 3/2022. Quyết toán dự án trong năm 2022.

b) Dự án đối ứng dự án BT:

- Đôn đốc, phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt dự án trong quý I/2022; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tháng 3/2022; khởi công trong quý II/2022.

- Hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án khác trong quý I/2022.

2.5. Kế hoạch thực hiện trong quý I/2022

a) Đối với dự án BT:

- Thi công hoàn thành công trình.

 b) Dự án đối ứng dự án BT:

- Hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án.

- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

3. Dự án Xây dựng đường vành đai thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

3.1. Tình hình thực hiện:

a) Dự án BT

* Công tác GPMB: Đã kiểm kê xong 235/247 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng thu hồi; đã phê duyệt phương án đợt 1 của 14 hộ gia đình, cá nhân nhưng các hộ dân chưa nhất trí với phương án.

* Công tác thi công: Chưa khởi công dự án.

b) Dự án đối ứng dự án BT

Nhà đầu tư đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án.

3.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân:

Công tác kiểm kê tài sản, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, giải quyết vấn đề cây trồng vượt mật độ, làm tăng chi phí GPMB; nhiều hộ dân chưa đồng thuận, chưa nhất trí với phương án GPMB đã công khai.

3.3. Nhận xét, đánh giá:

- Tiến độ GPMB dự án BT chậm so với kế hoạch khoảng 04 tháng do vướng mắc trong công tác GPMB. Trách nhiệm thuộc UBND huyện Lục Ngạn.

- Công tác lập chủ trương đầu tư dự án đối ứng chậm khoảng 06 tháng so với kế hoạch. Trách nhiệm thuộc Nhà đầu tư và UBND huyện Lục Ngạn.

3.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

a) Dự án BT:

- Công tác GPMB: Bàn giao khoảng 70% mặt bằng cho nhà đầu tư thi công dự án.

- Công tác thi công: Hoàn thành khoảng 50% khối lượng công trình.

b) Dự án đối ứng dự án BT

- Hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án; hoàn thành trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trong quý II/2022; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong quý III/2022; khởi công dự án vào đầu quý IV/2022.

- Thực hiện công tác bồi thường GPMB, dự kiến bàn giao được 30% mặt bằng cho nhà đầu tư trong quý III/2022.

3.5. Kế hoạch thực hiện trong quý I/2022

a) Dự án BT:

  Bàn giao mặt bằng đoạn cuối tuyến từ cầu suối Bồng, xã Thanh Hải đến Tổ dân phố Lâm Trường thị trấn Chũ cho nhà đầu tư.

  b) Dự án đối ứng dự án BT

- Phê duyệt trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án; lập, trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Công tác GPMB: Tiến hành kiểm đếm lập phương án BT GPMB dự án.

4. Dự án Xây dựng một số trục đường giao thông trên địa bàn huyện Yên Dũng

4.1. Tình hình thực hiện

a. Dự án BT:

* Công tác GPMB:

- Tuyến Lê Đức Trung: Đã bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 1,4ha;

- Tuyến Hoàng Hoa Thám: Đã bàn giao mặt bằng bên phải tuyến khoảng 2,1ha; bên trái tuyến khoảng 1,8ha; những vị trí còn lại đã đo vẽ ranh giới GPMB và chỉnh lý bản đồ xong.

- Tuyến Trần Nhân Tông: Đã đo vẽ xong ranh giới GPMB với diện tích khoảng 1,6ha, liên quan đến 71 hộ gia đình, dự kiến bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án xong trong tháng 01/2022.

* Công tác thi công:

- Tuyến đường Lê Đức Trung: Đã hoàn thành thảm BTN lớp dưới;

- Tuyến Trần Nhân Tông: Đang thực hiện di chuyển tuyến viễn thông, đường cấp nước sạch.

- Tuyến Hoàng Hoa Thám: Thi công đào, đắp nền đường; móng CPĐD loại I đoạn từ Km1+274,11- Km2+188,17; thi công lắp đặt cống tròn D600.

* Lũy kế giá trị thực hiện đạt khoảng 15,46 tỷ đồng tương đương 18,1% giá trị xây lắp.

b. Dự án đối ứng dự án BT :

- UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 15/10/2021. Hiện nay đang thực hiện GPMB.

4.2. Khó khăn, vướng mắc

a. Khó khăn, vướng mắc:

- Trong quá trình thi công dự án phải bổ sung, phát sinh một số nội dung để phù hợp với thực tế;

- Khó khăn vướng mắc chung trong công tác GPMB.

4.3. Nhận xét, đánh giá:

a. Dự án BT:

* Công tác thi công:

- Tuyến Lê Đức Trung: Vượt tiến độ khoảng 02 tháng;

- Tuyến Trần Nhân Tông: Chậm tiến độ khoảng 07 tháng;

- Tuyến Hoàng Hoa Thám: Vượt tiến độ khoảng 01 tháng;

* Tiến độ GPMB:

- Tuyến Lê Đức Trung: Tiến độ đáp ứng yêu cầu đặt ra, bàn giao mặt bằng ngày 15/3/2021;

- Tuyến Trần Nhân Tông, Hoàng Hoa Thám: Chậm hơn so với kế hoạch khoảng 07 tháng;

b. Dự án khác: Tiến độ thực hiện chậm khoảng 04 tháng;

4.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

a) Dự án BT:

          - Công tác GPMB: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

          - Công tác thi công: Thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

b) Dự án đối ứng dự án BT

- Công tác GPMB: Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

          - Công tác thi công: Hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng có liên quan; tổ chức thi công khoảng 15% khối lượng.

4.5. Kế hoạch thực hiện trong quý I/2022

a) Dự án BT:

          - Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

          - Công tác thi công:

          + Tuyến Hoàng Hoa Thám: Thi công thảm BTN C19 và hoàn thiện hè đường.

          + Tuyến Trần Nhân Tông: Thi công nền đường, hệ thống thoát nước đạt khoảng 45% khối lượng.

b) Dự án đối ứng dự án BT

- Công tác GPMB: Hoàn thành công tác bàn giao ranh giới giải phóng mặt bằng; tổ chức kiểm đếm và quy chủ.

          - Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt thiết kế BVTC-DT.

5. Dự án nhà máy xử lý rác thải và phát điện thành phố Bắc Giang

5.1. Tình hình thực hiện:

- Đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy xử lý rác thải và phát điện thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500);

- Về quy hoạch điện lực: Đã được cập nhật vào quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định xong và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

5.2. Khó khăn, vướng mắc:

- Dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quy hoạch Điện lực Quốc gia, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5.3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Thi công xây dựng dự án.

5.4. Kế hoạch thực hiện quý I/2022

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch thực hiện phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá lựa chọn nhà đầu tư.

 

III. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang

1.1. Tình hình thực hiện dự án:

Giá trị khối lượng thực hiện theo báo cáo của Nhà đầu tư đến nay đạt 3.729 tỷ đồng (đạt 16,5% tổng vốn đầu tư), không tăng từ năm 2019 trở lại đây.

1.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án là việc huy động nguồn vốn vay, nguyên nhân chủ yếu do năng lực tài chính của Nhà đầu tư hạn chế. Ngoài ra, vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT trong thời gian xây dựng đến nay chưa được tháo gỡ mặc dù Nhà đầu tư đã nhiều lần kiến nghị các Bộ, ngành ở Trung ương, đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có văn bản đề xuất Chính phủ giao các Bộ, ngành nghiên cứu tháo gỡ.

1.3. Đánh giá, nhận xét: Dự án triển khai rất chậm, hầu như không triển khai thực hiện từ năm 2019 đến nay. Trách nhiệm để xảy ra việc chậm tiến độ huy động vốn, chậm tiến độ thực hiện dự án thuộc Nhà đầu tư.

1.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Hoàn thành thủ tục vay vốn để khởi công xây dựng các hạng mục công trình chính của dự án.

1.5. Kế hoạch thực hiện quý I/2022:

Ngày 22/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách có tiến độ thực hiện chậm, khó khăn về nguồn vốnNgày 02/12/2021, Tổ công tác đã tổ chức làm việc Nhà đầu tư để thống nhất các nội dung triển khai thực hiện, trong đó: Yêu cầu Nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với phần diện tích đất đã GPMB trong tháng 01/2022; hoàn thành việc huy động nguồn vốn vay với ngân hàng thương mại trong quý I/2022 để triển khai thi công xây dựng hạng mục nhà máy chính của dự án từ tháng 3/2022.

2. Dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Phú

2.1. Tình hình thực hiện dự án:

Dự án đã GPMB đạt khoảng 203ha/207,45 (trong năm 2021 đã GPMB được khoảng 53ha); đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất diện tích 129,1ha/198ha (đạt 65,2% diện tích đất đã GPMB), chủ đầu tư đang phối hợp với UBND huyện Hiệp Hòa GPMB phần diện tích còn lại; diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 117,1ha. Đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I của dự án trên diện tích 82 ha (đạt 100%); giai đoạn II đã xây dựng cơ bản đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với diện tích 116ha, xây dựng và đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước sạch công suất 2.000 m3/ngày đêm, Nhà máy xử lý nước thải công suất 2.000 m3/ngày đêm.

Tính đến nay, đã thu hút được 22 Nhà đầu tư thứ cấp, trong đó có 13 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt 266,4 triệu USD và 09 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 2.908,3 tỷ đồng; đã có 6/22 dự án đi vào hoạt động sản xuất.

2.2. Khó khăn, vướng mắc: Phần diện tích còn lại chưa được GPMB mặc dù không chiếm nhiều diện tích nhưng xôi đỗ, xen kẹp làm ảnh hưởng đến khoảng 35ha diện tích đất công nghiệp Nhà đầu tư chưa thể triển khai thi công. Ngoài ra một số hộ dân thuộc thôn Mai Hạ, xã Mai Đình không nhất trí đơn giá đền bù và một số hộ còn yêu cầu bố trí đất ở tái định cư. Bên cạnh đó, việc quản lý đất đai trên địa bàn các xã trước đây còn buông lỏng nên khi thực hiện thu hồi đất khó xác định nguồn gốc để chi trả bồi thường, phát sinh tranh cấp, kiện cáo. Công tác GPMB chậm thuộc trách nhiệm của UBND huyện Hiệp Hòa.

2.3. Đánh giá, nhận xét: Đến nay, dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo theo tiến độ mặt bằng được bàn giao. Đối với phần diện tích đã hoàn thành GPMB Nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ thuê đất đợt 7 với diện tích 32ha. Đã cơ bản lấp đầy phần diện tích đất công nghiệp được UBND tỉnh cho thuê.

2.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Hoàn thành thủ tục về đất đai toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án (bao gồm GPMB và thuê đất).

2.5. Kế hoạch thực hiện quý I/2022: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Hiệp Hòa tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB phần diện tích còn lại, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Nhà đầu tư trong quý I/2022; yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện thủ tục thuê đất đợt 7 đối với phần diện tích đã hoàn thành GPMB trong tháng 1/2022. Tiếp tục thu hút các Nhà đầu tư thứ cấp.

3. Dự án Hạ tầng, kho bãi trung tâm Logistics quốc tế TP Bắc Giang

3.1. Tình hình thực hiện dự án: Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác GPMB; được UBND tỉnh cho thuê đất với diện tích 64,52/66,85ha; đã thi công xong đắp đất san nền, thi công hệ thống hạ tầng giao thông đạt 69%, thi công các hạng mục cấp điện, hệ thống ống ngầm thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước. Tổng vốn đầu tư thực hiện của dự án đến nay đạt 419,15 tỷ đồng, bằng 10% tổng vốn đầu tư dự án (bằng 69,85% tổng vốn đầu tư đã huy động là khoảng 600 tỷ).

3.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Đến nay Công ty Cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang vẫn chưa phối hợp bàn giao mặt bằng để thi công đấu nối từ dự án với QL1.

3.3. Đánh giá, nhận xét: Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định hồ sơ thuê đất đợt 3 đối với phần diện tích còn lại đã hoàn thành GPMB. Từ quý II/2021 đến nay Nhà đầu tư đã tích cực triển khai thực hiện dự án hơn so với thời gian trước. Ngày 02/12/2021, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện dự án trong đó yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành giai đoạn 1 của dự án trước tháng 5/2022.

3.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1 của dự án đi vào hoạt động tháng 5/2022 và khởi công xây dựng giai đoạn 2.

3.5. Kế hoạch thực hiện quý I/2022:

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp hỗ trợ Nhà đầu tư làm việc với Công ty Cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang thực hiện bàn giao tuyến đấu nối của dự án với QL1.

Nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với phần diện tích còn lại trong tháng 01/2022 và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình của giai đoạn 1 để hoàn thành đi vào hoạt động từ tháng 5/2022.  

4. Dự án Cụm cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF

4.1. Tình hình thực hiện dự án: Tổng vốn đầu tư đã thực hiện từ đầu dự án đến nay ước đạt khoảng 626,9 tỷ đồng/2.146 tỷ đồng (chiếm 29,2%) không thay đổi từ Quý IV/2019 đến nay.

4.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Do gặp khó khăn trong công tác huy động vốn. Nguyên nhân chủ yếu do hạn chế về năng lực tài chính của Nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tuyến đường nối Cảng Mỹ An-QL31-QL1 có đoạn tuyến chạy qua khu vực thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt nên Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết của dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

4.3. Đánh giá, nhận xét: Dự án chậm tiến độ khởi công hạng mục công trình còn lại 17 tháng. Mặc dù đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (đến tháng 7/2022), tuy nhiên Nhà đầu tư chưa tiếp tục triển khai thực hiện. Trách nhiệm để xảy ra việc chậm tiến độ thực hiện dự án thuộc Nhà đầu tư. Ngày 02/12/2021, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án; ngày 10/12/2021 Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt xác định xong hướng tuyến của tuyến đường để không ảnh hưởng nhiều đến dự án của Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt.

4.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Hoàn thành thủ tục vay vốn để triển khai xây dựng các công trình còn lại của dự án, đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động từ tháng 7/2022.  

4.5. Kế hoạch thực hiện quý I/2022: Ngày 02/12/2021, Tổ công tác đã tổ chức làm việc Nhà đầu tư để thống nhất các nội dung trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án, trong đó: Yêu cầu Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt hoàn tất thủ tục vay vốn trong tháng 01/2022; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết CCN Mỹ An và thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công hoàn thành trong tháng 01/2022. Khởi công xây dựng các hạng mục công trình còn lại của dự án trước ngày 30/01/2022.

5. Dự án Đầu tư xây dựng kho cảng tổng hợp Petro Bình Minh

5.1. Tình hình thực hiện dự án:

- Thôn Đạo Ngạn 2 có diện tích là 49.247,8 m2 của 80 hộ gia đình cá nhân; một phần diện tích đất do UBND xã Quang Châu quản lý và 04 ngôi mộ phải di chuyển. Đến nay, 100% số hộ đã ký hồ sơ quy chủ và nhận tiền bồi thường, GPMB.

- Thôn Nam Ngạn có diện tích là 33.602,8 m2 với số hộ bị ảnh hưởng là khoảng 131 gia đình cá nhân, một phần đất do UBND xã Quang Châu quản lý và có 58 ngôi mộ phải di chuyển khoảng. Đến nay, đã có 70/131 hộ ký hồ sơ quy chủ và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB  (1,3 ha/3,36 ha).

Tổng số tiền Chủ đầu tư đã ứng chi trả cho công tác bồi thường, GPMB là 23,7 tỷ đồng (thôn Đạo Ngạn 2 đã có 80/80 hộ nhận tiền, thôn Nam Ngạn có 79/131 hộ).

5.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Hiện tại, phần diện tích đất thuộc thôn Nam Ngạn còn lại chưa hoàn thành việc quy chủ, kê khai, trả tiền bồi thường GPMB đối với 61 hộ gia đình có đất và 58 ngôi mộ thuộc phạm vi dự án do người dân không đồng ý việc thực hiện dự án.

5.3. Đánh giá, nhận xét: Đến nay, dự án đã chậm tiến độ hoàn thành thủ tục thuê đất 24 tháng, chậm tiến độ hoàn thành giai đoạn I của dự án 18 tháng, chậm hoàn thành khởi công xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn II của dự án 17 tháng do công tác GPMB gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hiện nay quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt thì khu đất dự án được quy hoạch là đất năng lượng, không phù hợp với mục tiêu của dự án, đồng thời dự án cũng sẽ không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai, do đó ảnh hưởng tới công tác thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án. Trách nhiệm chủ yếu thuộc UBND huyện Việt Yên do trong quá trình cập nhật quy hoạch sử dụng đất đã cập nhật không chính xác loại đất phù hợp với dự án đã được chấp thuận.

5.4. Kế hoạch thực hiện quý I/2022: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Việt Yên rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan (nếu có) tại vị trí thực hiện dự án để xuất điều chỉnh cho phù hợp hoặc kiến nghị xử lý theo quy định, thời gian hoàn thành trong quý I/2022.

6. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Việt Hàn

6.1. Tình hình triển khai thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh đã hoàn thiện thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (tỷ lệ 1/500).

Về công tác GPMB: Đến nay đã chi trả tạm ứng tiền bồi thường GPMB cho 555/600 hộ tương ứng với diện tích khoảng 48/50ha.

6.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Diện tích đất đã hoàn thành GPMB còn xôi đỗ, xen kẹp, khó khăn trong việc tổ chức thi công.

6.3. Đánh giá, nhận xét: Dự án cơ bản triển khai thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

6.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Hoàn thành công tác BT GPMB toàn bộ diện tích đất của dự án, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án.

6.5. Kế hoạch thực hiện quý I/2022: UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Việt Yên hoàn thành chi trả, bồi thường GPMB, bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư. Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Việt Yên sớm hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất đối với phần diện tích đã hoàn thành GPMB; hoàn thành thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) của dự án xong trước tháng 01/2022 và thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép xây dựng; khởi công xây dựng các hạng mục công trình trong tháng quý I/2022.

7. Dự án Sân Golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang

7.1. Tình hình triển khai thực hiện: Đến nay, Nhà đầu tư đã phối hợp với UBND huyện Lục Nam hoàn thành chi trả tiền bồi thường với diện tích 115,57ha/140ha; đã thực hiện chi trả và di dời được 74/81 ngôi mộ đạt 91,4%. Dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất (đợt 1) với diện tích 27,6ha. Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định hồ sơ đất đợt 2 đối với phần diện tích đã hoàn thành GPMB. Nhà đầu tư đã hoàn thành thi công xong hạng mục rà phá bom mìn, dọn dẹp mặt bằng, san nền đắp đất toàn bộ phần diện tích đất đã được thuê. Giá trị thực hiện năm 2021 đạt 91,6 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt 131,331 tỷ đồng (chiếm 17,75% tổng vốn đầu tư đăng ký).

7.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Công tác GPMB và bàn giao mặt bằng còn xôi đỗ; các hộ gia đình, cá nhân còn lại chưa đồng ý với phương án GPMB, một số hộ thuộc diện tái định cư hiện nay chưa thực hiện khảo sát giá để thực hiện chi trả. Việc di dời một số công trình xây dựng (lò đốt than, trang trại chăn nuôi vịt) từ trước ngày 01/7/2014 đến nay còn khó khăn do các hộ gia đình chưa đồng ý. Trách nhiệm thuộc UBND huyện Lục Nam.

7.3. Đánh giá, nhận xét: Công tác GPMB một số hạng mục còn chậm và chưa có tiến triển rõ rệt đặc biệt là việc di rời các công trình xây dựng trái phép và xử lý phần diện tích đất ở trong phạm vi sân golf Lục Nam. Trách nhiệm thuộc UBND huyện Lục Nam.

7.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Hoàn thành công tác GPMB, thi công xây dựng cơ bản xong các hạng mục công trình chính của dự án.

7.5. Kế hoạch thực hiện quý I/2022: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Lục Nam khẩn trương xác định rõ diện tích thu hồi, giá đất đối với phần diện tích 2,2ha đất ở, đất trồng cây lâu năm và phần đất nuôi trồng thủy sản còn lại để hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trước ngày 30/1/2022; hoàn thành GPMB toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án, hoàn thành thủ tục thuê đất đợt 2 trong tháng 12/2021. Yêu cầu Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình của dự án.

8. Dự án Sân Golf Việt Yên

8.1. Tình hình triển khai thực hiện dự án: Đến nay dự án đã tổ chức chi trả được 113,44/140ha (đạt 91% diện tích đất dự án); đã di chuyển 194/167 ngôi mộ vô chủ; đối với khu mộ thuộc Nghĩa trang thôn Sơn Hải đã kiểm kê được 21/50 ngôi của 13 hộ, còn 29 ngôi của 17 hộ chưa phối hợp kiểm kê. Đối với diện tích tại xã Trung Sơn đã thu hồi đất 3 đợt với diện tích 93,6ha. Nhà đầu tư đã hoàn thành thi công xong hạng mục rà phá bom mìn, xây dựng tường rào tạm bao quanh khu đất, nhà bảo vệ, biển báo và đang thi công san nền toàn bộ diện tích đất đã được thuê. Tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2021 khoảng 121 tỷ đồng, lũy kế đến nay đạt khoảng 148,63 tỷ đồng, chiếm 12,24% tổng vốn đầu tư đăng ký. Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện thủ tục thẩm định trình UBND tỉnh.

8.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Dự án đang gặp khó khăn trong công tác GPMB đối với 30 hộ dân thuộc xã Trung Sơn có đất nông nghiệp chưa đồng ý nhận tiền. Về đất rừng thuộc dự án, còn vướng mắc 01 hộ ông Chính không đồng thuận với phương án bồi thường cây sưa ngoài mật độ; việc di chuyển 24 ngôi mộ có chủ của 17 hộ dân thuộc nghĩa trang thôn Sơn Hải khó khăn do các hộ dân không đồng thuận. Ngoài ra, đến nay chưa tổ chức xong việc di chuyển được tượng đá, lư hương (công trình đàn tế trời của Thiền viện Trúc Lâm Ích Minh) mặc dù đã thống nhất được phương án xử lý với Thiền viện Trúc Lâm Ích Minh.  

8.3. Đánh giá, nhận xét: Công tác GPMB và thuê đất cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Công tác thi công xây dựng các hạng mục công trình chính của dự án đang chậm. Trách nhiệm thuộc Nhà đầu tư.

8.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Hoàn thành thủ tục đất đai toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án, thi công hoàn thiện các hạng mục công trình chính của dự án trong năm 2022.

8.5. Kế hoạch thực hiện Quý I/2022: Chỉ đạo UBND huyện Việt Yên tập trung cao, hoàn thành GPMB toàn bộ dự án trong tháng I/2022, hoàn thiện thủ tục thuê đất đợt 4 xong trước 1/2022. Giao UBND huyện Việt Yên chủ trì giám sát việc thi công xây dựng của dự án kịp thời phát hiện các sai phạm của Nhà đầu tư để xử lý hoặc kiến nghị xử lý đảm bảo theo quy định không để ảnh hưởng đến khu vực xung quanh; các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh yêu cầu Nhà đầu tư khởi công xây các hạng mục chính của dự án trong quý I/2022.

9. Dự án Quần thể Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái thể thao và vui chơi giải trí FLC Bắc Giang tại hồ Khuôn Thần

9.1. Tình hình thực hiện: Ngày 20/9/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết; UBND huyện Lục Ngạn đã phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện xong đồ án Quy hoạch chi tiết trình Sở Xây dựng thẩm định.

9.2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án trình cơ quan có thẩm quyền.

9.3. Kế hoạch thực hiện quý I/2022: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xong trước tháng 01/2022. Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh hoàn thiện việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án để theo dõi, kiểm điểm, đôn đốc, hỗ trợ Nhà đầu tư trong tháng 01/2022. Yêu cầu Nhà đầu tư và các thành viên Tổ công tác nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch.

10. Dự án Khu du lịch Tâm linh – Sinh thái Tây Yên Tử

10.1. Tình hình triển khai thực hiện dự án: Đến nay, dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất với tổng diện tích 42,51ha; phần diện tích còn lại đã hoàn thành GPMB (khoảng 20,6ha), Sở Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định hồ sơ thuê đất. Dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động giai đoạn 1 từ năm 2019. Giá trị vốn thực hiện năm 2021 là 64,43 tỷ đồng. Lũy kế giá trị thực hiện đến nay đạt 1.139 tỷ đồng (chiếm 76,6% tổng vốn đầu tư đăng ký).

10.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa có hiệu quả, một số hộ dân có những yêu cầu việc bồi thường, GPMB không đúng quy định; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn của 13 hộ dân có đất thuộc dự án với đất do Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử chưa được xử lý rứt điểm, trách nhiệm thuộc UBND huyện Sơn Động.

10.3. Nhận xét, đánh giá: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, theo đó dự án hoàn thành đi vào hoạt động toàn bộ từ quý IV/2024. Tuy nhiên, tính đến nay công tác GPMB và bàn giao mặt bằng còn xôi đỗ và rất chậm so với tiến độ đã được phê duyệt và kế hoạch đề ra, trách nhiệm thuộc UBND huyện Sơn Động. Đồng thời, việc hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với phần diện tích đã hoàn thành GPMB, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án chậm so với kế hoạch. Trách nhiệm thuộc Nhà đầu tư.

10.4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Hoàn thành thủ tục đất đai phần diện tích đất còn lại, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án và khởi công xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn 2 của dự án.

10.5. Kế hoạch thực hiện quý I/2022: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Sơn Động khẩn trương chỉ đạo các cơ quan có liên quan hoàn thành công tác GPMB toàn bộ diện tích đất dự án trong Quý I/2022; yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với phần diện tích đã hoàn GPMB thời gian xong trước tháng 01/2022 và hoàn thành thủ tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án trong tháng 01/2022 để khởi công xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn 2,3 của dự án trong quý I/2022. 

                                                                                                                                                               Theo skhdt.bacgiang.gov.vn

Các tin liên quan