Bắc Giang – Giới thiệu Tổ xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản (Gọi tắt là Tổ Japan Desk Bắc Giang)

Bắc Giang – Giới thiệu Tổ xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản (Gọi tắt là Tổ Japan Desk Bắc Giang)

Tổ Japan Desk Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giang ký quyết định thành lập ngày 09/3/2021.

Tổ Japan Desk Bắc Giang chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ Japan Desk Bắc Giang có bộ phận giúp việc là Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhiệm vụ chính của Tổ Japan Desk Bắc Giang là tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về cơ chế chính sách, phương hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư, hoạt động đầu tư, tiếp xúc vận động thu hút đầu tư đồng thời cũng tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án của nhà đầu tư Nhật Bản trên địa bàn tỉnh…

Mọi thôn tin tìm hiểu, kết nối với Tổ Japan Desk Bắc Giang xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp

Số 164 đường Xương Giang, Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang

Giám đốc - Đồng Anh Quân : 0904109996

Các tin liên quan